Психологічні особливості криз професійного становлення працівників правчних профеcій

Дата
2023
Автори
Сіроха Лілія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню динаміки і особливостей криз професійного становлення працівників правничих професій у різних проявах. У роботі здійснено теоретичний аналіз стану проблеми вивчення психологічних особливостей криз професійного становлення представників правничих професій та розроблено науково-прикладний інструментарій професійно-психологічної допомоги працівникам правничих професій у профілактиці та подоланні професійної кризи. Розглянуто специфіку професійної діяльності у правничій сфері, що зумовлена соціальною значущістю, складністю й відповідальністю цієї діяльності, наявністю значної кількості стресогенних чинників і ситуацій. Виникнення професійних криз у працівників правничих професій детермінується накопиченням зовнішніх і внутрішніх суперечностей та конфліктів. У результаті проведеного дослідження, було виявлено особливості перебігу та прояву професійних криз особистості, а також обґрунтовано теоретичну модель кризи професійного становлення правника та розкрито зміст її основних компонентів – когнітивного, емоційного, мотиваційного, поведінкового. Відповідно до моделі, професійні кризи правників характеризуються негативними проявами і наслідками, такими як: негативні думки, негативний образ професійного майбутнього та сумніви у виборі професії (когнітивний компонент); проявами професійного вигорання, негативним ставленням до праці, тривожністю, апатією (емоційний компонент); зниженням мотивації професійної діяльності, інтересу до роботи, задоволеності від праці і життя загалом (мотиваційний компонент); порушенням планування, неконструктивною поведінкою, схильністю до конфліктів (поведінковий компонент). Ключові слова: професійне становлення, професійна криза, професійне вигорання, копінг, мотивація, правник, правоохоронець, працівник поліції, стрес, стресогенні реакції, професійна діяльність, професіоналізм, психологічні особливості, психологічні чинники та фактори, задоволення роботою, психологічна допомога, психологічна діагностика, психологіне благополуччя.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Сіроха Л. В. Психологічні особливості криз професійного становлення працівників правчних профеcій : дис. … д-ра філософії : 053 – Психології / Сіроха Лілія Вікторівна. - Київ, 2023. - 323 с.
Зібрання