Асимптотичнi властивостi оцiнок параметрiв марковських процесiв з пуассоновими шумами

Дата
2017
Автори
Iваненко Дмитро Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацiйну роботу присвячено дослiдженню асимптотичних властивостей оцiнок параметрiв статистичних моделей породжених дискретними спостереженнями марковських процесiв з пуассоновими шумами. А саме, розроблено зручний апарат для вивчення асимптотичних власти- востей оцiнок невiдомих параметрiв в динамiчних системах заданих СДР з шумами Левi без дифузiйної компоненти. Зокрема, за допомогою чи- слення Малявена доведено властивiсть ЛАН статистичних моделей: нелiнiйних з ”легкими хвостами” в шумах i лiнiйних, з високою частотою спостережень i, можливо, ”важкими хвостами”. Для статистичного експерименту зi сталим кроком спостереження знайдено нижню границю ефективностi оцiнок i побудовано алгоритм перевiрки ефективностi методу оцiнювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 112 Статистика
Бібліографічний опис
Iваненко Д. О. Асимптотичнi властивостi оцiнок параметрiв марковських процесiв з пуассоновими шумами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 — теорiя ймовiрностей i математична статистика / Iваненко Дмитро Олександрович. - Київ, 2017. - 14 с.
Зібрання