Еволюція парламентаризму в сучасній Україні

Дата
2022
Автори
Крейденко Володимир
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Роботу присвячено актуальному питанню реформування державного управління та його забезпечення в розрізі еволюції парламентаризму в сучасній Україні за змішаної форми державного правління (президентсько-парламентській та парламентсько-президентській) із застосуванням найкращих світових практик парламентів таких країн розвинутої демократії, як: Канада, Великобританія, Італія, США, Німеччина, Франція. Предметом наукового дослідження є еволюція парламентаризму в Україні. Методологія наукового дослідження складає загальнонауковий матеріалістично-діалектичний метод. У процесі дослідження також застосовувались історично-правовий, політичний, державницький, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, формально-логічний, соціологічний, статистичний та низка інших загальнонаукових і спеціальних наукових методів. Метою наукового до- слідження є вивчення та апробація найкращих світових та українських практик роботи й повноважень парламентів світу та Верховної Ради України за різних форм державного правління для формування ефективної системи державної влади, де провідну роль має відігравати вищий законодавчий орган влади в Україні. Висновок дослідження. В основі унеможливлення політичних конфліктів та криз, а також для ефективної інституційної взаємодії між Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України має бути ухвалено низку змін до Конституції України, законів України та чітко розподілені всі владні повноваження у сфері виконавчої гілки влади.
The work is devoted to the topical issue of public administration reform and its provision in terms of the evolution of parliamentarism in modern Ukraine with a mixed form of government (presidential- parliamentary and parliamentary-presidential) with the application of the best world practices of the parliaments of developed democracies such as: Canada, Great Britain, Italy, USA, Germany, France. The subject of scientific research is the evolution of parliamentarism in Ukraine. The methodology of scientific research is a general scientific materialist-dialectical method. Historical-legal, political, political, comparative-legal, structural-functional, formal-logical, sociological, statistical and a number of other general scientific and special scientific methods were also used in the research process. The purpose of the scientific research is to study and test the best international and Ukrainian work practices and powers of the parliaments of the world and the Verkhovna Rada of Ukraine under various forms of state government for the formation of an effective system of state power, where the highest legislative body of power in Ukraine should play a leading role. Research conclusion. In order to prevent political conflicts and crises, as well as for effective institutional interaction between the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine, a number of amendments to the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine must be adopted and all powers in the sphere of the executive branch must be clearly distributed.
Розділ 1.2 колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього»
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Крейденко В. Еволюція парламентаризму в сучасній Україні / Володимир Крейденко // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 57-90.