Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій

Дата
2018
Автори
Жовнич Олеся Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації висвітлено стан проблеми професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів як важливого аспекту їхньої підготовки у закладах вищої освіти (ЗВО).З’ясовано сутність і специфіку професійно орієнтованого спілкування майбутніх журналістів й окреслено лінгводидактичні основи англомовного писемного спілкування журналістів. Для проблеми навчання англомовного писемного спілкування важливими є: концепція комп’ютерної лінгводидактики; комп’ютерно-інформаційна модель навчання іноземних мов; методика розвитку вмінь іншомовного писемного мовлення. Іншомовна підготовка у ЗВО передбачає максимальне розширення творчих комунікативних і лінгвістичних складовихпрофесійної компетентності майбутніх журналістів завдяки застосуванню нетрадиційних способів формування та контролю знань, умінь і навичок із допомогою новітніх засобів комунікації, передусім сервісів інтернету, реалізації педагогіки співробітництва, врахування дидактичних принципів індивідуалізації та інформатизації, професійної спрямованості навчання.Компетентність майбутніх журналістів у англомовному писемному спілкуванні розглядаємо як готовність і здатність виявляти знання, вміння та навички використання писемного мовлення з професійно-комунікативною метою в ситуаціях міжкультурних професійних контактів. На основі вивчення кваліфікаційної характеристики, а також урахувавши складові писемного мовлення студентів журналістів, доходимо висновку, що компетентність в англомовному писемному спілкуванні доцільно формувати за такою структурою: лінгвістичний; дискурсивний; комунікативний; лінгвосоціокультурний; професійно спрямований компоненти. Доведено, що ефективне формування компетентності студентів ЗВО щодо англомовного писемного спілкування сьогодні складно здійснити за допомогою традиційних методів. Як найбільш доцільні в навчанні майбутніх журналістів, з огляду на специфіку їхньої подальшої професійної діяльності, обрано засоби блог-технологій, які дають змогу не лише сформувати знання й уміння писемного мовлення у майбутніх журналістів, а й розвинути навчально-пізнавальну активність, креативність, інформатичну компетентність та інформаційну культуру, а також допомагають виробити авторський стиль письма. Блоги створюють умови для спілкування, обговорення будь-яких ідей і порозуміння між людьми, які об’єднані спільними інтересами, але розділені територіально. Основні характеристики – мобільність і доступність – зумовлюють їхню роль у творенні інформаційного суспільства.Блоги є платформою для розміщення навчальних матеріалів, висвітлення власнихдумок, дискусій, реалізації зворотнього зв’язку у коментарях, сприяють активнійта творчій діяльності.За функціональним призначенням вони розподілені на три типи (блог викладача, блоги студентів, блог групи), що дає змогу ефективно розвивати компоненти писемної компетентності майбутніх журналістів.Визначено зміст навчання англомовного писемного спілкування студентів журналістів, який охоплює такі аспекти: лексико-граматичний, орфографічний іпунктуаційний, лексико-стилістичний, структурно-організаційний, предметний, комунікативний, соціокультурний, професійно спрямований (прикладний).Розглянуті аспекти відображають сутність і складові писемного мовленняжурналістів і покладені в основу методики їхньої підготовки до професійноорієнтованого англомовного писемного спілкування. Вагомими для формуваннякомпетентності в англомовному писемному спілкуванні вважаємо такі групипринципів, які доцільно враховувати у процесі формування компетентності студентів у англомовному писемному спілкуванні: загальнодидактичні, професійної освіти, навчання іноземних мов; навчання іншомовного письма; навчання іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).На основі аналізу науково-методичних джерел та освітнього досвіду побудовано модель навчання студентів-журналістів англомовного писемного спілкування засобами блог-технологій, що дає змогу обґрунтувати функції та зв’язки всіх складових цього процесу, сутність і послідовність навчальної взаємодії, спрямованої на досягнення мети навчання, засвідчує неперервність і послідовність формування компетентності майбутніх журналістів у англомовному писемному спілкуванні в динаміці її розвитку. В основу розроблення системи вправ і завдань для професійно орієнтованого навчання студентів-журналістів англомовного писемного спілкування засобами блог-технологій покладені критерії відбору навчального матеріалу: автентичності; доступності та відповідності інтересам студентів; пізнавально-комунікативної цінності та проблемності; професійної спрямованості; відповідності програмам навчання; композиційно-структурної організації; урахування лінгвостилістичних ознак жанрового тексту; співвіднесеності типів текстів із цілями навчання.Запропонована система вправ і завдань містить необхідні для майбутніх журналістів комплексні вправи умовно-комунікативного, комунікативного, рецептивно-репродуктивного, творчо-продуктивного характеру, спрямовані на формування умінь створювати писемні висловлювання різних функціональних типів мовлення (розповідь, опис, міркування – обґрунтування, спростування, полеміка), використовуючи за основу різні журналістські жанри (нарис, замітка, репортаж, газетна / журнальна стаття, рецензія, огляд, інтерв’ю, відкритий лист).Урахувавши теоретичні засади, нами розроблено модель навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування засобами блог технологій, яка наочно передає вдосконалений процес формування в майбутніх журналістів відповідної професійно орієнтованої компетентності.Побудова моделі ґрунтувалася на вивченні дидактичної сутності системи навчання англійської мови, особливостей змісту навчання англомовного писемного спілкування, специфіки напряму підготовки майбутніх журналістів.Розробляючи модель навчання студентів-журналістів англомовного писемногоспілкування засобами блог-технологій, ми враховували також новітні вимоги дорівня компетентності журналістів різних спеціалізацій, спиралися на кращийвітчизняний і зарубіжний досвід, намагалися знайти оптимальні взаємозв’язки іспіввідношення між складовими освітньої системи ЗВО.Методика професійно орієнтованого навчання студентів-журналістівангломовного писемного спілкування із використанням засобів блог-технологіймає ієрархічну структуру та полягає у виконанні системи вправ ізавдань на шестиетапах: підготовчому, мотиваційно-настановчому, організаційному, операційно діяльнісному, продуктивно-творчому, рефлексивно-оцінному, кожен із якихохоплює низку відповідних завдань, які спрямовані на навчання студентівстворювати писемні висловлювання різних функціональних типів.Стійка динаміка підвищення рівня сформованості компетентності майбутніхжурналістів у англомовному писемному спілкуванні є результатом організованоїнавчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови іззастосуванням навчальних блогів.Для експериментальної перевірки ефективності розробленої методики буловизначено комплекс критеріїв оцінювання рівня сформованості компетентностімайбутніх журналістів у професійно орієнтованому англомовному писемномуспілкуванні: змістово-смислової адекватності та лексичної наповненості текстів;структурної цілісності та логіко-інформаційної зв’язності повідомлення; мовленнєвої коректності та відповідності технічного оформлення; професійної жанрово-стильової унормованості, цікавості та переконливості.Результати апробації та доведена ефективність застосування авторськоїметодики і спроектованої моделі навчання дали змогу сформулювати методичнірекомендації щодо організації навчання професійно орієнтованого англомовногописемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій вінформаційно-освітньому середовищі ЗВО.Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:- уперше розроблено та обґрунтовано методику професійно орієнтованогонавчання студентів-журналістів англомовного писемного спілкування засобамиблог-технологій, орієнтовану на формування умінь складати висловлюваннярізних функціональних типів мовлення; побудовано модель процесу навчання,спрямовану на реалізацію авторської методики;- уточнено лінгводидактичні основи і зміст навчання англомовногописемного спілкування журналістів, складові компетентності майбутніхжурналістів у англомовному писемному спілкуванні;- конкретизовано сутність, дидактичні можливості та методичні функціїблог-технологій у формуванні компетентності майбутніх журналістів уангломовному писемному спілкуванні;- отримали подальший розвиток принципи процесу навчання англомовногописемного спілкування студентів-журналістів. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає устворенні й експериментальній апробації в освітньому процесі вищої школимоделі, системи вправ і завдань та методики навчання професійно орієнтованогоангломовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог технологій, доведенні ефективності їх використання, підготовці методичнихрекомендацій щодо реалізації методики. Результати дослідження можуть бутивикористані для розроблення методичних посібників, інноваційних засобівнавчання англійської мови для професійного спілкування, підвищеннякваліфікації науково-педагогічних працівників.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Жовнич О. В. Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Жовнич Олеся Володимирівна. - Київ, 2018. - 309 с.
Зібрання