Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами

Дата
2011
Автори
Несторак Юлія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі показано, що з досліджених ковалентно введених додатків імідофеніл(мет)акрилатів деструкцію ПС інгібують або уповільнюють на повітрі: п-МАФМА, м-НФТІФМА, п-АНТРІФМА, п-МТГФТІФМА та п ЕНДФМА; в інертній атмосфері – п-МАФМА, п-АНТРІФМА, п-ЕНДФМА та п МТГФТІФМА. Встановлено, що механічно змішані з ПС додатки імідофеніл(мет)акрилатів практично не проявляють термостабілізуючого ефекту щодо ПС, а на початкових стадіях деструкції навіть дещо погіршують термостабільність полімеру. Виявлено, що на термостабільність модифікованого ПС практично не впливає ізомерія додатку мономеру (мета- або пара-похідна) та наявність акрилату або метакрилату. Показано, що оптимальною концентрацією введення додатків імідофеніл(мет)акрилатів, що стабілізують ПС при його термодеструкції на повітрі є близько 5 % моль, а в інертній атмосфері – близько 1 % моль. Встановлено, що додатки імідофенілметакрилатів майже не впливають на молекулярну масу та молекулярно-масовий розподіл ПС, а полідисперсність модифікованих зразків залишається близькою до немодифікованого і становить 1,02 ± 0,01. Методом термопрограмованої десорбції з мас-спектрометричною реєстрацією десорбованих частинок показано, що модифікований ПС в інертній атмосфері стабілізують продукти розпаду саме імідного фрагменту додатку. Стабілізуюча дія імідофеніл(мет)акрилатів обумовлена утворенням фенілнітрену при розкладі додатку та, для продуктів на основі конденсації за Дільсом-Альдером, ще й за рахунок виділення відповідних дієнів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Несторак Ю. С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06. – хімія високомолекулярних сполук / Несторак Юлія Сергіївна - Київ, 2011. - 146с.
Зібрання