Композиція у словотворі латинської мови: структурно-типологічний та семантичний аспекти

Дата
2016
Автори
Єрьоміна Олена Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Внаслідок опрацювання теоретичних джерел зі словотвору та проекції їх положень на емпіричний матеріал дослідження було вироблено авторське визначення понять «композиція» і «композит». Оптимальним несуперечливим тлумаченням явища композиції у діахронії (у нашому дослідженні – від архаїчної до середньовічної латини) вважаємо визначення понять «композиція» і «композит» у широкому значенні. Композиція – явище утворення лексичних одиниць складної будови, мотивоване структурно-семантичною сполучуваністю їх складників – слів та основ. Композит – це складна лексична одиниця, утворена об’єднанням двох чи більше слів або основ, яка має нову предметну віднесеність, характеризується семантичною єдністю і функціонально-синтаксичною нерозчленованістю.Здійснена в роботі типологічна класифікація композитів латинської мови, базується на комплексі критеріїв їх виділення, що включає фонетичний, етимологічний, формальний, семантичний, функціональний, морфологічний, синтаксичний, словотвірний критерії. Кожний критерій дозволив з’ясувати особливості латинських композитів як у загальному розумінні, так і на рівні приналежності їх до різних способів композиції. Фонетичний критерій виявив, що латинські композити мають обмеження у кількості складів, пов’язане з природою латинського наголосу; редукція короткого голосного у серединному складі призвела до виникнення особливої сполучної голосної ĭ (інтерфікс), яка у більшості композитів є ознакою морфемного шва; латинським композитам притаманне явище вокалічної рекомпозиції для усвідомлення мовцем етимологічної прозорості лексеми. Для ідентифікації композита виявився надзвичайно плідним етимологічний критерій, який дозволив розглянути композити з точки зору як народної етимології, так і наукової. Спеціально опрацьовані процедури ідентифікації латинського композита дозволили визначити його морфемний шов, компоненти, з’ясувати значення кожного компонента, значення композита загалом. Залучені дані романських мов дозволили з’ясувати ступінь семантичної і морфологічної єдності композитів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Єрьоміна О. Ю. Композиція у словотворі латинської мови: структурно-типологічний та семантичний аспекти : дис. ...канд. філол. наук : 10.02.14 – класичні мови / Єрьоміна Олена Юріївна. - Київ, 2016. - 245 с.
Зібрання