Гомоморфне шифрування для захисту даних в хмарних та туманних технологіях

Дата
2023
Автори
Мальований Дмитро
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботi "Гомоморфне шифрування для захисту даних в хмарних та туманних технологiях"дослiджується гомоморфне шифрування, зокрема BGV (Brakerski-Gentry-Vaikuntanathan) схема. Гомоморфне шифрування є принципово новим пiдходом до захисту конфiденцiйних даних, який дозволяє виконувати обчислення над зашифрованими даними, зберiгаючи їх у зашифрованому виглядi. Це забезпечує високий рiвень конфiденцiйностi та захисту iнформацiї, що є особливо важливим у сферах, де зберiгаються чутливi данi, наприклад, в банкiвськiй сферi. У рамках дослiдження проведена теоретична експертиза гомоморфного шифрування. Були вивченi математичнi принципи, на яких ґрунтується гомоморфне шифрування, включаючи алгебраїчнi структури та протоколи шифрування. Для зрозумiння основних концепцiй та технiчних деталей гомоморфно го шифрування було проаналiзовано рiзнi пiдходи, методи та алгоритми, якi лежать в основi BGV схеми. Вивчення властивостей гомоморфного шифру- вання, таких як гомоморфнiсть додавання та множення, а також операцiй перетину та об’єднання, було проведено для оцiнки його потенцiалу в застосуваннi до захисту даних. Додатково, були дослiдженi сучаснi протоколи та алгоритми, якi дозволяють оптимiзувати та полiпшити ефективнiсть гомоморфного шифрування, зокрема у контекстi обробки великих обсягiв даних. Це включало аналiз методiв оптимiзацiї, таких як гомоморфна оцiнка, технiки упаковки та iншi методи зменшення обчислювальної складностi.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мальований Д. Гомоморфне шифрування для захисту даних в хмарних та туманних технологіях : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Мальований Дмитро. – Київ, 2023. – 53 с.