Співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання трудових відносин.

Дата
2017
Автори
Кисельова Олена Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні подано нове вирішення наукової проблеми визначення теоретико-правових засад правового регулювання трудових відносин та співвідношення міжнародного, державного, колективно-договірного й індивідуально-договірного регулювання у сфері праці в цілому та окремих інститутів трудового права, а також сформульовано висновки та пропозиції щодо можливих шляхів його подальшого удосконалення. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першим у вітчизняній науці трудового права спеціальним комплексним дослідженням співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання відносин у сфері праці, в якому проаналізовано тенденції розвитку законодавства в цій царині, визначено й обґрунтовано нові підходи до реформування відповідної сфери. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що сформульовані в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані у: а) науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання трудових відносин; б) правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного законодавства, а також при розробці проектів нормативно-правових актів у сфері праці; в) правозастосуванні – для забезпечення ефективної реалізації відповідних норм органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, іншими суб’єктами; г) навчальному процесі – при викладанні курсу «Трудове право» у юридичних навчальних закладах, а також при підготовці окремих розділів підручників, навчальних посібників.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кисельова О. І. Співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання трудових відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, (081 – Право) / Кисельова Олена Іванівна. - Київ, 2017. - 459 с.
Зібрання