Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції

Дата
2018
Автори
Стефанчук Марина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертаційній роботі аналізуються теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції. Розкриваються концептуальні засади, правова сутність, ознаки та поняття представницької функції прокуратури України як єдиної функції поза межами кримінальної юстиції та як різновиду юридичної діяльності прокуратури. Уточнюється поняття «функції прокуратури». Формулюється поняття «діяльність прокуратури щодо реалізації представницької функції», розкривається його сутність, ознаки, співвідношення з іншими юридичними категоріями. Висвітлюється ґенеза діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції, правових та доктринальних основ такої діяльності. Аналізується правова сутність прокурорського представництва як основи реалізації представницької функції прокуратури. Характеризується суб’єктно-об’єктна складова, підстави та умови, форми та способи реалізації прокуратурою представницької функції. Розглядаються загально-теоретичні питання юридичного моделювання в аспекті діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції, висвітлюється зарубіжний досвід діяльності прокуратури поза межами кримінальної юстиції, питання формування «європейських стандартів» у цій сфері. Здійснюється критичний аналіз вітчизняної моделі та формулюються пропозиції щодо удосконалення її правової регламентації. Формулюються загальні засади прокурорського менеджменту, як нової парадигми організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції. Виокремлюються та характеризуються основні елементи та принципи організації такої діяльності. Досліджуються тектологічні, акмеологічні та праксеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції як напрями її оптимізації. Ключові слова : прокуратура, функція прокуратури, представницька функція, прокурорське представництво, публічний інтерес, модель діяльності прокуратури, прокурорський менеджмент, організація діяльності прокуратури, тектологія, акмеологія, праксеологія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Стефанчук М. М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 судоустрій; прокуратура та адвокатура / Стефанчук Марина Миколаївна. - Київ, 2018. - 42 с.
Зібрання