Управління конфліктами в системі місцевого самоврядування

Дата
2023
Автори
Слюсарев Іван Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено теоретичне узагальнення попередніх наукових розвідок щодо: визначення змісту та сутності дефініції «конфлікт»; його значення для системи місцевого самоврядування; особливостей управління конфліктами на місцевому рівні, а також запропоновано нове вирішення наукового завдання, що розкривається у комплексному дослідженні конструктивного потенціалу конфліктів. Розкрито сутність та гносеологічний зв’язок між дефініціями: «управління», «менеджмент», «публічне управління», «державне управління», «публічне врядування», «місцеве самоврядування», «місцеве врядування» «адміністрування» та побудовано авторську схему взаємозв’язку представлених категорій у межах дослідження. Деталізовано: систематику видів конфліктів у публічній системі на рівні місцевого самоврядування; першоджерела та межі конфлікту; загальні та специфічні функції конфлікту; обов’язкові елементи конфлікту; явні та приховані ознаки конфліктів та їхні характеристики; сфери та джерела виникнення конфліктних ситуацій у системі місцевого самоврядування та запропоновано авторське бачення процесу функціонального управління конфліктами на мікрорівні. Виокремлено об’єктивні причини, які сприяють профілактиці деструктивних конфліктів у системі місцевого самоврядування (створення належних умов для життєдіяльності, справедливий розподіл матеріальних благ, розробка нормативно-правових процедур вирішення типових конфліктних ситуацій). Окреслено досвід розвинутих держав щодо врегулювання питань з управління конфліктами на локальному рівні та встановлено, що сучасні уряди намагаються докладати більше зусиль щодо підвищення якості такого управління шляхом зниження ймовірності виникнення деструктивних конфліктів за допомогою сучасних інформаційних технологій, оскільки безліч конфліктних ситуацій здатні виникнути через порушення прав громадян на отримання публічної інформації. Доведено існування дисбалансу у структурно-організаційному забезпеченні управління конфліктами на державному рівні та на рівні місцевого самоврядування в Україні. Схарактеризовано нормативно-правову базу України щодо управління конфліктами та встановлено, що поняття «конфлікт», трактується лише в розрізі конфлікту інтересів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Слюсарев І. О. Управління конфліктами в системі місцевого самоврядування : дис. … д-ра філософії : 281 – Публічне управління та адміністрування / Слюсарев Іван Олександрович. - Київ, 2023. - 271 с.
Зібрання