Аналіз мінливості колекторських характеристик продуктивних горизонтів Розумівського газоконденсатного родовища в контексті газоносності відкладів

Дата
2023
Автори
Орленко Алла Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана кваліфікаційна робота бакалавра спрямована на вивчення особливостей будови та колекторських характеристик продуктивних відкладів Розумівського газоконденсатного родовища. Особливістю даного родовища є декілька поверхів газоносності, які охоплюють горизонти серпуховського, башкирського і московського ярусів кам’яновугільної системи. Побудовані карто-схеми гіпсометричних поверхонь продуктивних горизонтів, ефективних товщин, коефіцієнтів пористості і нафтогазонасиченості. Проведено порівняльний аналіз петрофізичних параметрів порід-колекторів продуктивних горизонтів. На основі аналізу мінливостей значень ефективної товщини, пористості та коефіцієнтів нафтогазоносності продуктивних горизонтів оцінені найбільші перспективи щодо видобувних можливостей та перспектив довивчення окремих продуктивних горизонтів на родовищі.
This bachelor's qualification work is aimed at studying the features of the structure and reservoir characteristics of the productive deposits of the Rozumivske gas condensate field. The peculiarity of this deposit is a significant layer of gas bearing, which covers the horizons of the Serpukhov, Bashkir and Moscow layers of the Carboniferous system. Map-diagrams of hypsometric surfaces of productive horizons, effective thicknesses, porosity coefficients and oil and gas saturation were constructed. A comparative analysis of petrophysical parameters of reservoir rocks of productive horizons was carried out. Based on the analysis of the variability of the values of the effective thickness, porosity and oil and gas bearing coefficients of the productive horizons, the greatest prospects regarding the production possibilities and prospects for the further study of individual productive horizons in the field were assessed.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Орленко А. В. Аналіз мінливості колекторських характеристик продуктивних горизонтів Розумівського газоконденсатного родовища в контексті газоносності відкладів : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Орленко Алла Василівна. - Київ, 2023. - 48 с.