Слабка збіжність та моделювання загального процесу дробового ефекту

Дата
2021
Автори
Кравченко Артем Вiкторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У данiй роботi основний результат статтi [6] застосовано до конкретних вхiдних послiдовностей випадкових величин. Основнi теоретичнi резуль- тати роботи - теореми 3 та 4, демонструють збiжнiсть випадкових процесiв h(t)X (t•) за двох рiзних припущень: 1) ES1 < ∞; 2) ES1 = ∞ та правий хвiст розподiлу випадкової величини S1 правильно змiнюється на нескiнченностi. Для процесу, що задовольняє умови теореми 3 з θ = 1/2, β = 1, виконано моделювання для великих t. Результати, отриманi пiд час моделювання, добре узгоджуються з теоретичними. Моделювання здiйсню- валось за допомогою програми, написаної мовою Java з використанням внутрiшнiх класiв та структур даних.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
113 Прикладна математика , 11 Математика та статистика
Бібліографічний опис
Кравченко А. В. Слабка збіжність та моделювання загального процесу дробового ефекту : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Кравченко Артем Вiкторович. – Київ, 2021. – 27 с.