Синтез та сорбційні властивості силікагелю і природних глин, модифікованих полімерами

Дата
2023
Автори
Пугачова Дарина Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська робота присвячена синтезу та дослідженню сорбційних властивостей щодо катіонів важких металів модифікованих полімерами неорганічних носіїв, а саме сапоніту, вермикуліту, кліноптилоліту та силікагелю. У роботі отримано композити методом фізичної адсорбції полімеру на відповідні мінерали. Будову, склад та властивості отриманих поверхонь досліджено за допомогою методів ПМР, ІЧ-спектроскопії, SEM, ASAP, комплексного термічного аналізу. Будову синтезованих барвника, мономеру 5-(4`-нітро)-фенілазо-8-метакрилоксихіноліну та його кополімеру з метилметакрилатом підтверджено методом 1Н ЯМР-спектроскопії. Отримані полімер-неорганічні композити досліджено відносно їх адсорбційної здатності щодо іонів важких металів і встановлено значне їх покращення. Ключові слова: сапоніт, вермикуліт, кліноптилоліт, силікагель, синтез, сорбція, кополімеризація, мономери.
The thesis is laid out on 48 pages and contains 27 drawings, 4 tables and 57 literary sources. The master's thesis is devoted to the synthesis and research of the sorption properties of heavy metal cations modified by polymers of inorganic carriers, namely saponite, vermiculite, clinoptilolite and silica gel. In the work, composites were obtained by the method of physical adsorption of the polymer on the corresponding minerals. The structure, composition, and properties of the obtained surfaces were investigated using the methods of PMR, IR spectroscopy, SEM, ASAP, and complex thermal analysis. The structure of the dye, 5-(4`-nitro)-phenylazo-8-methacryloxyquinoline monomer and its copolymer with methylmethacrylate was confirmed by 1H NMR spectroscopy. The resulting polymer-inorganic composites were investigated in terms of their adsorption capacity for heavy metal ions and their significant improvement was established. Key words: saponite, vermiculite, clinoptilolite, silica gel, synthesis, sorption, copolymerization, monomers.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Пугачова Д. І. Синтез та сорбційні властивості силікагелю і природних глин, модифікованих полімерами : кваліфікаційна робота ... магістр : 102 Хімія / Пугачова Дарина Іванівна. - Київ, 2023. - 48 с.