Осмислення концептуальних поглядів щодо формування світового порядку у контексті забезпечення національної безпеки

Дата
2022
Автори
Таран Євгеній
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасна ситуація у світі характеризується низкою цікавих тенденцій. З одного боку – це явище глобалізації, яке являє собою процес всесвітньої уніфікації та інтеграції, а з другого – спостерігаються процеси фрагментації та локалізації людських спільнот за різними ознаками, переважно за національною, релігійною, цивілізаційною та політико-режимною. Метою роботи є проведення аналізу систем світового порядку, які визначали співіснування держав і націй протягом кількох століть, дослідження сутності глобальних викликів сучасності та їх вплив на забезпечення національної безпеки в ХХІ ст., а також установленням місця України в новій архітектурі світоустрою. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових методів, а саме методів індукції й дедукції, аналізу й синтезу, методу узагальнення та ін. Ці та інші методи були використані в роботі для проведення історичного аналізу, дослідження сучасної ситуації, а також прогнозування майбутнього розвитку світової систем світоустрою та місця в ній України. Результати дослідження говорять про те, що в сьогодні система світового порядку рухається чи в бік біполярності, чи до багатополярності, чи, взагалі, до нової структури світу. Для України є необхідним визначення свого місця в системі формування нового світового порядку. Практичні результати дослідження полягають у тому, що за їх результатами визначено роль України в системі формування нового світового порядку, яке полягає в її повноцінній суб’єктивній суверенності, оскільки Україна перебуває на полі боротьби Європейської та Євразійської парадигм світового порядку міжнародної системи безпеки. Сьогодення демонструє важливість України для обох великих центрів сили, оскільки належність України до одного чи іншого світового центру означатиме те, що цей актор зможе визначати майбутнє не лише євроазійського простору, а і світу загалом.
The current situation in the world is characterized by a number of interesting trends. On the one hand, this is the phenomenon of globalization, which represents the process of worldwide unification and integration, and on the other hand, the processes of fragmentation and localization of human communities are observed according to various characteristics, mainly according to national, religious, civilizational and political regime. The purpose of the paper is to conduct an analysis of the systems of the world order that determined the coexistence of states and nations for several centuries, to study the essence of global challenges of modern times and their impact on ensuring national security in the 21st century, as well as to determine the place of Ukraine in the new architecture of the world order. Methodology. The research methodology is based on the use of general scientific methods, namely methods of induction and deduction, analysis and synthesis, the method of generalization and others. These and other methods were used in the work to conduct a historical analysis, study the current situation, as well as forecast the future development of the global world system and Ukraine’s place in it. Results. The results of the research suggest that the current world order system is moving either towards bipolarity, or towards multipolarity, or, in general, towards a new structure of the world. It is necessary for Ukraine to determine its place in the system of forming a new world order. Practical implications. As a result of the study, the role of Ukraine in the system of formation of the new world order is determined, which consists in its full subjective sovereignty, since Ukraine is on the battlefield of the European and Eurasian paradigms of the world order of the international security system. Value/originality. The present demonstrates the importance of Ukraine for both great centers of power, since Ukraine’s membership in one or another world center will mean that this actor will be able to determine the future not only of the Eurasian space, but also of the world in general.
Розділ 3.2. колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Таран Є. Осмислення концептуальних поглядів щодо формування світового порядку у контексті забезпечення національної безпеки / Євгеній Таран // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 401-443.