Синтез та функціоналізація дифлуорохлороацетилгетероциклів

Дата
2023
Автори
Савченко Владислав Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломну роботу присвячено синтезу дифлуорохлороацетилгетероциклів та їх функціоналізації. В даній роботі описана розроблена масштабована до мультиграмових кількостей методика отримання дифлуорохлороацетилгетероциклів. Знайдені оптимальні умови реакції ацилювання прямого ацилювання гетероциклів дифлуорохлороацетатом натрія, якими виявилися нагрів розчину субстрату в диметилформаміді разом з сіллю при 90 °C протягом 16 годин. В ході роботи дана процедура проведення реакції була застосована до ряду гетероциклів, що дало можливість дослідити межі застосування методики та показати подальші перспективи її розширення. На прикладі отриманих кетонів продемонстрована можливість селективного відновлення дифлуорохлороацетильної групи, як зі збереженням кетогрупи, так і зі збереженням атому хлору. Відповідні дифлуорохлоркетони вводили в реакції відновлення воднем, дитіонітом натрія та боргідридом натрія, отримавши відповідні дифлуороспирти, дифлуорокетони та дифлуорохлорспирти. Усі методики було відмасштабовано до ~25 грамових кількостей цільового продукту з одного синтетичного підходу. Ключові слова: дифлуорохлороацетильна група, гетероцикли, дифлуорохлороацетат натрія, білдинг-блоки.
The master's thesis is devoted to the synthesis of difluorochloroacetyl heterocycles and their functionalization. This work describes the developed methodology for the preparation of difluorochloroacetyl heterocycles scalable to multigram quantities. The optimal conditions for the direct acylation reaction of heterocycles with sodium difluorochloroacetate were found, which turned out to be heating the substrate solution in dimethylformamide together with salt at 90 °C for 16 hours. In the course of the work, this reaction procedure was applied to a number of heterocycles, which made it possible to explore the limits of the technique and show further prospects for its expansion. On the example of the obtained ketones, the possibility of selective reduction of the difluorochloroacetyl group, both with the preservation of the keto group and the preservation of the chlorine atom, was demonstrated. The corresponding difluorochloro ketones were introduced into the reduction reactions with hydrogen, sodium dithionite, and sodium borohydride to give the corresponding difluorinated alcohols, difluoro ketones, and difluorochloro alcohols. All methods were scaled up to ~25 grams of the target product from a single synthetic approach. Key words: difluorochloroacetyl group, heterocycles, sodium difluorochloroacetate, building blocks.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Савченко В. С. Синтез та функціоналізація дифлуорохлороацетилгетероциклів : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Савченко Владислав Сергійович. - Київ, 2023. - 60 с.