Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень

Дата
2017
Автори
Хопта Сергій Федорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації міститься теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у розкритті поняття, сутності, структури професійної правосвідомості судді, виокремлення розуміння внутрішнього переконання та професійного досвіду судді як факторів, що впливають на ухвалення судового рішення, ролі професійної правосвідомості у ухваленні рішень суду, здійснення аналізу деформації професійної правосвідомості судді та узагальнення шляхів її подолання. Основними науковими і практичними результатами роботи є такі висновки: 1. Узагальнено науково-теоретичне становлення та розвиток поглядів на професійну правосвідомість судді в історії світової та вітчизняної правової думки, що дозволило виокремити п’ять етапів становлення та розвитку поглядів означеної проблеми, а саме: 1) ідеї античних філософів давньогрецької філософії та римської юриспруденції; 2) погляди мислителів схоластичного богослов’я періоду Середньовіччя; 3) міркування вчених-теоретиків Нової доби; 4) визначення та тлумачення правників XIX–XX століття; 5) сучасне розуміння вченими-правниками, що характеризується обґрунтуванням багатоаспектного характеру професійної правосвідомості судді. 2. Обґрунтовано авторське бачення поняття «професійна правосвідомість судді» як такої форми відображення правових явищ, яка включає в себе психічні, інтелектуальні, емоційні, вольові процеси і стани: знання права, правові вміння, навички, правове мислення, правові емоції і почуття, правові орієнтації, позиції, мотиви, правові переконання, установки, які синтезуються в ухвалених рішеннях і які спрямовані на пізнання, спілкування і взаємодію у процесі правової діяльності. 3. З’ясовано сутність професійної правосвідомості судді як багатоаспектної категорії, що виявляється на трьох рівнях: – філософсько-світоглядний рівень надав можливість: а) дослідити внутрішню сторону особистості судді; б) визначити її як відображення юридичного буття, одну із форм реалізації та відображення системи офіційного права, провідника встановлених державою нормативних приписів; в) з’ясувати залежність правосвідомості судді від ефективності регулювання життя суспільства правом; г) охарактеризувати відображення вольового компоненту правосвідомості судді та її орієнтацію не лише на чинне позитивне право, а і майбутнє ідеальне право; ґ) виокремити правову визначеність цього різновиду професійної свідомості, оскільки вона спрямована на забезпечення права і прав; д) встановити взаємозв’язок та взаємозалежність правосвідомості та таких сутнісних категорій як право, справедливість, закон, свобода, обов’язок.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Хопта С. Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Хопта Сергій Федорович. - Київ, 2017. - 250 с.
Зібрання