Ігрові технології як інструмент формування та розвитку компетентностей майбутнього викладача вищої школи

Дата
2021
Автори
Заруцька Вікторія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі визначено (на основі вивчення професійних документів – Професійного стандарту, ОНП «Педагогіка вищої школи» та експертної думки – результатів анкетування/бесід) та сформульовано ключові загальні та професійні компетентності викладача вищої школи, які він має сформувати у себе протягом навчання на освітньому рівні «Магістр», і в майбутньому виявити у своїй професійній діяльності. Загальні : комунікативна (здатність ефективно спілкуватись, створювати зв’язки та мати результати у їх встановленні); здатність працювати у команді, керувати людьми; здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо (етичний кодекс викладача); вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність розробляти та управляти проектами; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту. Фахові компетентності : здатність до виконання професійних завдань і педагогічних функцій в умовах мінливого освітнього середовищ; здатність до управління навчальною діяльністю з підготовки фахівця за допомогою розробленої системи дидактичних засобів; здатність до впровадження ефективних освітніх технологій, інтерактивних методів навчання; здатність до педагогічного спілкування на засадах суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників педагогічного процесу; здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації протягом педагогічної діяльності; здатність до діалогічної взаємодії з колегами, широким академічним товариством та громадськістю на національному й міжнародному рівні з метою реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової або практичної проблеми; здатність аналізувати власну професійно-педагогічну діяльність,здійснювати рефлексію, узагальнювати позитивний досвід колег. Результати проведеного констатуючого експерименту доводять переваги гри над іншими методами навчання. Студенти визначали, що освітньому процесу вищої школи якраз таки бракне ігрових елементів та практичної складової, що дозволить поліпити якість викладання. Освітню настільну гру вони також віднесли до форм проведення семінарських занять, за умови адекватного дозування гри у контексті засвоєння знань. У дослідженні визначено переваги та недоліки використання настільних ігор, зокрема можливий розвиток конфліктності всередині академічної групи і запропонували яким чином нам вдасться закцентувати увагу на співробітництві та роботі у команді.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Заруцька В. О. Ігрові технології як інструмент формування та розвитку компетентностей майбутнього викладача вищої школи : магістерська робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Заруцька Вікторія Олександрівна. - Київ, 2022. – 111 с.