Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні

Дата
2017
Автори
Побережник Альона Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У висновках дисертації розроблено наукові положення та отримані результати, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо визначення теоретичних, правових і праксеологічних засад кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, та сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 1. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні – правові засоби, які закріплені в нормах права, носять загальний та постійний характер, і мають предметом свого впливу процесуальну діяльність, що забезпечує реалізацію, охорону та захист фізичної, духовної, психічної недоторканності особи, її індивідуальної свободи, свободи дій та особистої безпеки від незаконних посягань під час здійснення кримінального провадження. 2. Складовими структури гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні є: наявність права на свободу та особисту недоторканність, що закріплено на законодавчому рівні; процесуальна форма кримінального провадження, що визначає підстави та порядок правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність; процесуальні санкції, які застосовуються при порушенні чи невиконанні своїх обов’язків органом, який здійснює кримінальне провадження, щодо існуючого порядку правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність. Система гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні складається з гарантій-умов і гарантій-засобів. Правові гарантії-умови – це складові елементи структури гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; правові гарантії-засоби – це гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні, які складають і визначають механізм реалізації, процес здійснення правових гарантій-умов. Механізм реалізації правових гарантій-умов складається з правової форми закріплення таких гарантій; діяльності учасників кримінального провадження, в ході якої забезпечується право на свободу та особисту недоторканність; суб’єктів реалізації гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні. 3. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні належать до групи гарантій прав особи в системі кримінальних процесуальних гарантій та складаються з гарантій реалізації, охорони та захисту права на свободу та особисту недоторканність. За своєю природою вони є такими, що спрямовані на виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, та слугують для забезпечення одного з невід`ємних прав особи, соціальне значення якого передбачене ст. 29 Конституції України. 4. Правомірне обмеження права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні – законодавче звуження змісту права особи щодо можливостей розпоряджатись свободою своїх дій та поведінки, що полягає в застосуванні до особи обмежень на підставах та в порядку, визначених кримінальним процесуальним законом. Ознаки правомірності обмежень права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні: 1) такі обмеження носять процесуальний характер і регулюються кримінальним процесуальним законом; 2) спрямовані на досягнення загальної мети – забезпечення належного порядку кримінального провадження, його дієвості; 3) носять примусовий характер; 4) застосовуються у випадках, коли іншими процесуальними заходами неможливо досягнути основних завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України; 5) суб’єкт застосування – слідчий суддя, суд (виняток – затримання особи в порядку ст.ст. 207, 208, 582 КПК України; ст. 580 КПК України); 6) наслідки застосування – тимчасова неможливість в повній мірі та (або) на свій розсуд користуватись охоронюваним правом на свободу та особисту недоторканність. Ключові слова: кримінальні процесуальні гарантії, право на свободу та особисту недоторканність, правомірне обмеження права, заходи забезпечення кримінального провадження, процесуальні гарантії захисту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Побережник А. О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Побережник Альона Олександрівна. - Київ, 2017. - 261 с.
Зібрання