Еволюція виборчої системи в Україні (1917–1939 рр.)

Дата
2017
Автори
Павленко Валентина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Здійснивши комплексний аналіз становлення і розвитку виборчої системи в Україні в 1917–1939 рр., авторка дисертації дійшла висновку, що цей процес відзначався багатьма особливостями, зумовленими як політичними, економічними, так і соціальними причинами, та знайшов відображення у наукових публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. У пропонованій дисертаційній роботі зроблено спробу модернізувати у руслі сучасної національної правової парадигми та вирішити важливу наукову проблему, пов’язану зі становленням, формуванням, порядком функціонування виборчої системи України у міжвоєнний період 1917–1937 рр. Результати дослідження узагальнено у виді науково-теоретичних положень і концептуальних підходів до вирішення наукових завдань та відображено у таких висновках і пропозиціях: 1. Встановлено, що в історико-правових дослідженнях виборчу систему слід розглядати як політико-правовий інститут, що дає змогу поєднати нормативно-правовий підхід із демонстрацією виборчої системи як суспільно-політичного явища, яке отримує вияв у відповідних правовідносинах. В історико-правовому сенсі виборча система є врегульованою конституційно-правовими нормами (утворюють конституційно-правовий інститут виборчого права) системою суспільних відносин, які складаються у сфері організації, підготовки та проведення вільних виборів як форми прямої демократії, завдяки якій отримують можливість на законних підставах (легально) і на основі загальносуспільного визнання (легітимно) функціонувати представницькі органи публічної влади. 2. Обґрунтовано, що найбільш ефективним методологічним засобом у розкритті особливостей еволюції виборчої системи як політико-правового інституту є аналіз діалектики співвідношення понять «виборча система» – «виборче право» – «виборчий процес», а процесуальну динаміку (розвиток у часі) виборчої системи доцільно досліджувати у просторово-синхронному та процесуально-діахронному вимірах. Діалектика синхронії і діахронії дає можливість пояснити динаміку історичних форм виборчої системи України, розкрити її еволюцію та розвиток як процес нескінченних трансформацій. Аналіз виборчої системи з урахуванням співвідношення соціального, юридичного та історичного складників у виборчій системі демонструє як переваги, так і недоліки кожного окремого виду виборчої системи, вибір якої залежить від історичних умов, державного устрою, політичного режиму, партійної системи, рівня культури та правосвідомості населення тощо. 3. Надбання історіографії, присвяченої еволюції виборчої системи, дає підстави умовно класифікувати її на п’ять груп за принципом походження у той чи інший період української державності. До першої групи належить література, що з’явилася в умовах Української революції 1917–1921 рр. До другої – література української діаспори. Третю групу становлять твори радянських дослідників. До четвертої віднесено праці зарубіжних авторів, у тому числі й науковців із Російської Федерації. До останньої групи належить історіографія незалежної України. Попри значну кількість робіт проблема виборів у їх ретроспективному стані досі залишалася поза межами активного дослідницького інтересу. 4. Виборча система у Західній Україні формувалася на виборчих засадах, закладених досвідом її перебування у складі Австрії та Австро-Угорщини. Створена у Львові у середині жовтня 1918 р. Українська Національна Рада, що стала законодавчим органом із представницькими функціями, ухвалила виборчі закони, які надавали широкі виборчі права представникам національних меншин. У ЗУНРі вони вперше отримали право обирати депутатів до вищого законодавчого органу за національною ознакою. 30 % місць у парламенті український законодавець відвів національним меншинам, врахувавши при цьому питому вагу кожної із них у загальній чисельності населення краю. Ключові слова: виборча система, історично-правовий аналіз, голосування, виборче законодавство, виборчий процес, організаційно-правове забезпечення, еволюція, принципи виборчого права.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Павленко В. В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917–1939 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Павленко Валентина Валеріївна. - Київ, 2017. - 230 с.
Зібрання