Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі

Дата
2016
Автори
Покровська Ірина Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню діалектики релігійного і світського у сучасній турецькій лінгвокультурі. Увагу зосереджено на з’ясуванні взаємозв’язку мови і мислення, що дозволяє проаналізувати семантику лексем, детерміновану культурою етносу. Осмислення дихотомії релігійне / світське в турецькій лінгвокультурі здійснено в аспекті ментальних репрезентацій понять ,,сакралізація” / ,,десакралізація”, що характеризують психологію та когнітивні процеси мовців. У дисертації з’ясовано особливості сакралізації в коранічних та суфійських текстах, десакралізації релігійної лексики в турецькомовних художніх, фольклорних і публіцистичних текстах, а також – у терміносистемах різних галузей знань. Найпродуктивнішими засобами семантичних змін у лексемах і словосполученнях турецької мови, пов’язаних з релігійною сферою, визначено метафоризацію та метонімізацію. Антономазія найбільш часто використовується у процесі сакралізації лексичних одиниць у турецькомовному релігійному дискурсі.Проведене дослідження доводить перспективність подальшого аналізу діалектики світського та релігійного у сучасній лінгвістиці, актуалізує необхідність подолання етноцентричних конотацій у діалогах культур і вивчення мовних моделей їх репрезентації, а також відкриває нові горизонти для дослідження сакралізованих / десакралізованих компонентів окремих мов у лінгвоконтрастивному і крос-культурному аспектах, для студіювання проблеми ресакралізації на мовному рівні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Покровська І. Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ...д-ра філол. наук : 10.02.13 мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Покровська Ірина Леонідівна. - Київ, 2016. – 19 с.
Зібрання