Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності

Дата
2018
Автори
Задорожна Ольга Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню, розробленню та апробації методики формування в майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності. У роботі здійснено аналіз специфіки німецькомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх лікарів у рецептивних видах мовленнєвої діяльності; визначено зміст німецькомовної стратегічної компетентності майбутніх лікарів в аудіюванні та читанні; обґрунтовано особливості організації навчальної автономії студентів; визначено зміст та здійснено добір навчального матеріалу; створено лінгводидактичну модель та розроблено підсистему вправ для формування в майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Експериментально доведено, що високого рівня сформованості німецькомовної стратегічної компетентності в аудіюванні та читанні можна досягти за умови дотримання етапності процесу навчання комунікативних стратегій аудіювання та читання, який орієнтований на перехід студентів від напівавтономії до повної автономії, використання відібраних навчальних матеріалів, підсистеми спеціально підготовлених вправ. За результатами дослідження укладено методичні рекомендації щодо організації навчання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Задорожна О. І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Ольга Іванівна Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 22 с.
Зібрання