Лексичні трансформації в процесі перекладу сучасного сленгу англійської мови

Дата
2023
Автори
Коваль Лоліта
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження сленгу відрізняються міждисциплінарним характером, тому що вони ведуться на перетині лінгвопрагматики і соціолінгвістики, теорії мовленнєвих актів і методики викладання іноземних мов, психології, соціології та соціальної антропології, культурології та гендерних досліджень. Мета вивчення сленгу та сленговживання на теоретичному рівні полягає в розумінні того, як люди успішно керують міжособистісними відносинами для досягнення особистих і групових інтересів. В контексті еколінгвістики лінгвістичні параметри даної категорії є принциповими для встановлення меж області деструктивного спілкування. Фактично учасники сленгової комунікації являють собою своєрідний клуб, учасники якого мають загальний набір ціннісних установок, актуальних проблем і завдань. Це суттєво спрощує спілкування, що дає можливість людям, що зазнають проблеми з комунікацією, нівелювати їх значення і вступити в активний процес спілкування. Таким чином, у сленгу насамперед відображаються всі потенційно можливі напрямки розвитку мовної системи загалом. Крім того, у сленговій комунікації більшою чи меншою мірою реалізуються всі функції мови, включаючи емотивну та естетичну, що, безперечно, важливо для стилістичного дослідження. Аналіз демонструє, що найпоширенішою стратегією перекладу сленгізмів, ужитих у текстах романів Мей Маск «A woman makes a plan : advice for a lifetime of adventure, beauty, and success» і Дж. Гріна «Looking for Alaska», постає модуляція – 42% від загальної кількості випадків. Дещо рідше вживається генералізація і конкретизація – 37% від загальної кількості випадків. Найменш уживаними постають транскрипція і транслітерація – 21% від загальної кількості випадків.
The thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of references. The aim of the thesis is to investigate lexical transformations in the process of translating slang into English. The object of the thesis is lexical transformations in the process of slang translation. The subject of the thesis is the regularities of using lexical transformations in the process of translating slang into English. The study used descriptive, contextual, and quantitative methods. The descriptive method allowed us to systematize and interpret the slang units that made up the research material. The contextual method helped to determine the linguistic and extra-linguistic features of newly formed slang units; quantitative analysis helped to determine the frequency of use of translation transformations of slang units. The second section identifies the leading strategies for translating slang. For this purpose, the text of May Musk’s novel “A woman makes a plan: advice for a lifetime of adventure, beauty, and success” and its Ukrainian translation were used. The purpose of studying slang and slang usage at the theoretical level is to understand how people successfully manage interpersonal relationships to achieve personal and group interests. In the context of ecolinguistics, the linguistic parameters of this category are fundamental for establishing the boundaries of the field of destructive communication.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Коваль Л. Лексичні трансформації в процесі перекладу сучасного сленгу англійської мови : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Коваль Лоліта. – Київ, 2023. – 47 с.