Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів

Дата
2017
Автори
Коновальчук Світлана Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розкрито дидактичну сутність інтегрованого навчання в підготовці студентів-журналістів до англомовного писемного спілкування. Виділено та обґрунтовано п’ять видів журналістських жанрів для навчання студентів журналістів англомовного писемного спілкування. Визначено послідовність їх засвоєння з урахуванням змістового, структурно-композиційного та лінгвостилістичного аспектів. Розроблено лінгводидактичну модель навчання майбутніх журналістів професійного англомовного писемного мовлення, яка складається з таких етапів: перший – продукування тексту інформаційної замітки, що характеризується відносною змістовою, лінгвостилістичною та структурно композиційною обмеженістю; другий – створення текстів інформаційного звіту, що передбачає розширення змісту та структурно-композиційного й лінгвостилістичного оформлення; третій – написання аналітичного звіту, який ускладнюється для автора вмінням давати оцінку в описанні події; четвертий – продукування тексту аналітичного інтерв’ю, що передбачає подальше ускладнення змістового та структурно-композиційного складу висловлення із залученням елементів діалогічного мовлення; п’ятий – написання аналітичного репортажу як найскладнішого жанру з точки зору змістового та лінгвостилістичного наповнення. Розроблена модель реалізується шляхом виконання спеціально створеної системи вправ, що складається відповідно із п’яти груп. Визначено критерії (жанрово стильова відповідність, мовна та мовленнєва коректність, смислова та структурна цілісність) оцінювання рівнів фаховості іншомовно-мовленнєвих вмінь майбутніх журналістів у створенні медіатексту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Коновальчук С. А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 Теорія і методика навчання (германські мови) / Коновальчук Світлана Анатоліївна. – Київ, 2017. – 21 с.
Зібрання