Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук

Дата
2015
Автори
Сербін Олег
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У монографії представлено результати комплексного дослідження становлення та розвитку систематизації інформації в контексті еволюції класифікацій наук, як інформаційно-пошукового підгрунтя ефективного функціонування наукового сегменту соціальних комунікацій. Висвітлено історичні передумови, основні тенденції й напрями еволюції класифікацій наук. Розглянуто актуальні теоретичні й практичні питання систематизації як основи організації знань в контексті оптимізації, уніфікації, класифікації інформаційних даних. Проведено аналіз основних аспектів створення, запровадження та використання бібліотечнобібліографічних класифікаційних систем крізь призму еволюції класифікацій наук. Видання розраховано на дослідників у галузі соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, документознавства та суміжних галузей знання, а також викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових бібліотек, фахівців бібліотечно-інформаційної галузі.
The results of the multipurpose investigation of establishment and development of information systematization in the context of science classification evolution, as an informationsearch base for the efficient functioning of the social communications research segment are represented in the study (mongraphy). The historical preconditions, the core trends and the science classifications evolution directions are clearly elucidated. The actual theoretical and practical issues of systematization, as a basis for the knowledge structuring in the context of optimization, unification, classification of information data are also considered. The analysis of the main aspects of creation, introduction and application of the bibliographic classification systems were provided through the prism of the research classification evolution. The edition is directed to the researchers of social communications area, bibliology, librarianship, documentation and the related branches, and also to the lecturers, postgraduates, higher education institutions students, research libraries employees, library-information experts.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
02 Культура і мистецтво , 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бібліографічний опис
Сербін О. О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук : монографія / Олег Сербін ; [ред. Н. Жданова ; ред.-бібліограф І. Тіщенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 430, [2] с.