Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих N, Π-хелатних комплексів pD2+та pT2+ з n-алілтіосечовинами

Дата
2018
Автори
Білюк Анастасія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню антипроліферативних, проапоптотичних ефектів та оцінки активності ключових ферментів, що спричиняють формування медикаментозної резистентності під впливом новосинтезованих сполук n,π-хелатних комплексів Pd2+та Pt2+ з N-алілтіосечовинами (комплекси І, ІІ, ІІІ та ІV: [Pd(HL1)Cl2] (I), [Pt(HL1)Cl2] (II), [Pd(HL2)Cl2](III), [Pt(HL2)Cl2] (IV), з використанням модельних систем пухлинних клітин in vitro та in vivo. При порівняльному аналізі їх дії з цисплатином виявлено зменшення вмісту клітин в S-фазі, порівняно з контролем, найнижчий показник був характерний за впливу комплексу ІІ; накопичення в G2/M фазі корелювало зі збільшенням апоптозу, рівень якого для цисплатину перебільшував відповідний в контролі в 3 рази, для комплексу ІІ в 5.5 разів, для ІІІ – майже в 3 рази та ІV –в 3,7 разів, відповідно. Показано, що морфоліновий гетероцикл в якості ліганда в n,π-хелатному Pt2+ комплексі ІІ є найбільш ефективним засобом пригнічення росту та метастазування пухлин перещеплюваної карциноми легені Льюїс, інгібування ГГТ- активності, а також стимулятором активності СДГ та ЦО. Також під дією комплексу ІІ виявлено пригнічення лактат ацидозу в мікрооточенні пухлинних клітин, зменшення вмісту сфероїдів, що характеризують метастатичний пул. Ключові слова: цисплатин-подібні n,π-хелатних комплекси Pd2+та Pt2+ з N-алілтіосечовинами, апоптоз, метастазування, сфероїд, сукцинатдегідрогененаза, цитохромоксидаза, гамаглутамінтранспептидазна активність, пухлинні клітини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Білюк А. А. Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих N, Π-хелатних комплексів pD2+та pT2+ з n-алілтіосечовинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Білюк Анастасія Анатоліївна. - Київ, 2022. - 22 с.
Зібрання