Трансформація представницького правління в умовах глобалізації

Дата
2022
Автори
Рейтерович Ігор
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В умовах глобалізації представницьке правління піддається серйозним випробуванням, починаючи від зниження рівня довіри з боку громадян до політичних інститутів і лідерів у розвинутих демократичних країнах та закінчуючи відвертою імітацією інструментів представницької демократії. Відповідно метою дослідження є аналіз проблем та перспектив розвитку представницького правління в контексті сучасних глобалізаційних викликів, а також визначення напрямів його вдосконалення. Методологія дослідження базується на комплексі загальнонаукових та спеціальних методів (аналізу та синтезу, індукції та дедукції, структурно-функціонального, інституційного та компаративного аналізу, спостереження, системного підходу та моделювання). Результати дослідження свідчать, що на сьогодні ключові принципи представницького правління в цілому залишають незмінними (ті, хто управляє, призначаються за допомогою регулярних виборів; процес прийняття рішень владою зберігає певну незалежність від побажань електорату; ті, ким управляють, можуть висловлювати свої думки та політичні уподобання незалежно від тих, хто управляє; публічні рішення проходять обов’язкове випробування дебатами), однак відбувається їх певна трансформація під тиском таких факторів, як криза легітимності представницької демократії, глобальне домінування популізму, а також падіння рівня загальної ефективності представницьких органів влади та публічної політики. Разом із тим, оскільки представницьке правління є достатньо гнучкою системою, адаптивною та стійкою до зовнішніх впливів, воно здатне протистояти зазначеним негативним тенденціям, передусім шляхом імплементації нових форм неінституціолізованої політичної участі громадян у діяльність представницьких органів влади; трансформації ролі груп інтересів у суспільно-політичних процесах; поглиблення професіоналізації представницького правління, а також створення інститутів деліберативної демократії із застосуванням процедури жеребкування.
Representative government is being seriously tested in the context of globalization, ranging from a decrease in the level of trust on the part of citizens in political institutions and leaders in developed democracies, to outright imitation of the tools of representative democracy. Accordingly, the purpose of the study is to analyze the problems and prospects for the development of representative government in the context of modern globalization challenges, as well as to identify areas for its improvement. The research methodology is based on a set of general scientific and special methods (analysis and synthesis, induction and deduction, structural-functional, institutional and comparative analysis, observation, systemic approach and modeling). The results of the study show that to date, the key principles of representative government are generally left unchanged (governors are appointed through regular elections; the decision-making process of power retains a certain independence from the wishes of the electorate; those who are governed can express their opinions and political preferences independently of the governors, public decisions are obligatory tested by debates), but they are undergoing a certain transformation under the pressure of such factors as the crisis of the legitimacy of representative democracy, the global dominance of populism, as well as a drop in the overall effectiveness of representative bodies of power and public policy. Value/ originality. At the same time, since representative government is a rather flexible system, adaptive and resistant to external influences, it is able to withstand these negative trends, primarily through the implementation of new forms of non-institutionalized political participation of citizens in the activities of representative authorities; transformation of the role of interest groups in socio-political processes; deepening the professionalization of representative government, as well as the creation of institutions of deliberative democracy using the lottery procedure.
Розділ 1.3 колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Рейтерович І. Трансформація представницького правління в умовах глобалізації / Ігор Рейтерович // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 91-126.