Веб-застосунок “тренувальний майданчик” для вирішення задач з програмування

Дата
2023
Автори
Бойчук Віталій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є розробка веб-застосунку тренувального майданчика для вирішення задач з програмування, що забезпечує підвищення ефективності процесу засвоєння знань. Об’єктом дослідження роботи є процес створення навчального веб-застосунку, а саме тренувального майданчику для вирішення задач з програмування. Предметом дослідження є методи, технології та програмні рішення зі створення веб-застосунку для вирішення задач з програмування. У першому розділі проведено аналіз предметної області навчальних платформ, проаналізовано існуючі рішення на ринку, обґрунтовано актуальність вирішуваної задачі. Визначені функціональні та нефункціональні вимоги до застосунку. У другому розділі спроектовано функціональну структуру застосунку, визначені архітектурні рішення, розроблено структуру бази даних для системи та запропоновані інтерфейсні рішення застосунку. У третьому розділі наведено інформацію про використані програмні засоби у дипломному проекті, розроблено план тестування та перевірено основні функції готового застосунку. Ключові слова: програмування, навчання, веб-застосунок, навчальні платформи, база даних.
The object of research is the process of creating an educational web application, namely a “training area” for solving programming problems. The subject of research is methods, technologies and software solutions for creating a web application for solving programming problems. The aim of the work is to develop a web application “training area” for solving programming problems, which provides an increase in the efficiency of the process of learning. In the first section, an analysis of the subject area of the educational platform was carried out, existing solutions on the market were analyzed, and the relevance of the problem to be solved was substantiated. Functional and non-functional application requirements are defined. In the second section, the functional structure of the application is designed, the architectural solutions are defined, the database structure for the system is developed, and the interface solutions of the application are proposed. The third section provides information about the software tools used in the diploma project, developed a test plan, and tested the main functions of the ready-made application. Keywords: programming, learning, web application, educational platforms, database.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Бойчук В. С. Веб-застосунок “тренувальний майданчик” для вирішення задач з програмування : випускна кваліфікаційна робота бакалавр : 122 Комп’ютерні науки / Бойчук Віталій Сергійович. – Київ, 2023. – 80 с.