Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів

Дата
2017
Автори
Рахметов Анар Джамалович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Отримані результати досліджень розкривають біохімічні механізми специфічної взаємодії пероксиредоксинів з креатинофосфокіназою головного мозку людини за фізіологічних умов та за умов дії стресорів. Вперше встановлено взаємодію білків Prx I/ Prx II та КФК ГМ на прикладі клітинних ліній HeLa та А549 та оцінено зміну афінності взаємодії при підвищеній температурі та концентрації пероксиду гідрогену. У роботі вперше продемонстровано шаперонні властивості білків Prx I/ Prx II по відношенню до КФК ГМ на приладі специфічної реакції фосфорилювання креатину. Проведено моделювання взаємодії декамерного білку Prx II та димерної КФК ГМ за допомогою он-лайн докінг серверу для оцінки ділянок взаємодії двох білків. Результати дослідження розкривають нові аспекти функціонування перосиредоксинів Prx I, Prx II у ролі білків шаперонів, що здатні проявляти захисні властивості по відношенню до білків партнерів. Це у свою чергу, може послужити підґрунтям для створення медичних препаратів для лікування нейродегенератавних хвороб. Використовуючи підходи молекулярної біології було успішно клоновано послідовність гену CKB білка КФК ГМ. Отримано рекомбінантний білок КФК ГМ шляхом експресії в бактеріальних клітинах E.coli, та проведено його очищення за допомогою хроматографічних методів розділення. Завдяки методу ко-імунопреципітації продемонстровано ендогенну взаємодію між експресованим білком КФК ГМ з Prx I та ко-трансфекованим Prx II на прикладі клітин HeLa та A549. Встановлено, що КФК ГМ є білком-партнером білків Prx I та Prx II. Показано, що Prx II має вищу афінність до КФК ГМ у порівнянні з Prx I в обох клітинних лініях A549 та HeLa. Продемонстровано послаблення взаємодії між Prx II та КФК ГМ в клітинних лініях HeLa та A549 під час гіперокиснення, що вказує на не причетність олігомеризації до взаємодії між білками Prx II та КФК ГМ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Рахметов А. Д. Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Рахметов Анар Джамалович. - Київ, 2017. - 154 с.
Зібрання