Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих N, Π-хелатних комплексів pD2+та pT2+ з n-алілтіосечовинами

Дата
2017
Автори
Білюк Анастасія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи була оцінка на модельних системах пухлинних клітин in vitro та in vivo антипроліферативних, проапоптичних ефектів і активності ключових ферментів метаболізмі, що спричиняють формування медикаментозної резистентності за дії новосинтезованих сполук n,π-хелатних комплексів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами. Як модельні системи для визначення біохімічних, антипроліферативних, анти-метастатичних показників використано ряд клітинних ліній з пухлиноасоційованим фенотипом: HepG2 (гепатоцелюлярна карцинома), Hela (карцинома шийки матки), MCF-7 (карцинома молочної залози) та перещеплювану експериментальну карциному легень Льюїс. В дослідженнях використано n,π-хелатні паладієві та платинові комплекси І, ІІ, ІІІ та ІV:[Pd(HL1)Cl2] (I), [Pt(HL1)Cl2] (II), [Pd(HL2)Cl2](III), [Pt(HL2)Cl2] (IV), синтезовані в реакції [PtCl4]2- або [PdCl4] 2- аніонів з HL12- в водно-спиртовому розчині в присутності HCl. При порівняльному аналізі дії новосинтезованих n,π-хелатних комплексів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами та цисплатину виявлено, що показник ІС50 для цисплатину мав такий порядок як комплекс ІІ та ІV (5,7х10-5, 1,0х10-5 та 2,5х10-5, відповідно), тоді як комплекс І мав показник на порядок вищий (1,5х10-4), а ІІІ на порядок нижчий (2,0х10-6). Показано, що морфоліновий гетероцикл в якості ліганда в n,π-хелатному Pt2+ комплексі є найбільш ефективним засобом щодо пригнічення гамаглутамілтранспептидазної активності, а також стимулятором активності ключових ферментів циклу трикарбонових кислот, таких як сукцинатдегідрогеназа та цитохромоксидаза. Також під дією даного комплексу виявлено пригнічення лактатацидозу в мікрооточенні пухлинних клітин зменшення вмісту сфероїдів, що характеризують метастатичний пул. Ключові слова: цисплатинподібні n,π-хелатних комплекси Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами, апоптоз, метастазування, сфероїд, сукцинатдегідрогененаза, цитохромоксидаза, гамаглутамілтранспептидазна активність, пухлинні клітини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Білюк А. А. Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих N, Π-хелатних комплексів pD2+та pT2+ з n-алілтіосечовинами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Білюк Анастасія Анатоліївна. - Київ, 2017. - 148 с.
Зібрання