Особистісні чинники зміни Я-концепції жінок

Дата
2023
Автори
Клімаш Тамара Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Важливою проблемою у сучасній психології є вивчення особливостей забезпечення повноцінного психологічного функціонування людини. Явище Я-концепції особистості всебічно досліджується у світовій психологічній науці. Я-концепція особистості впливає на усі сфери життєдіяльності людини, особливо це стосується жінок, як більш вразливої категорії населення. Загальною тенденцією є поява у них труднощів із суб’єктивною оцінкою особистісної самореалізованості внаслідок важливих подій у житті (декретна відпустка, серйозне захворювання тощо). До того ж, у більшості випадків вони самі не можуть виокремити причини, що викликають їх стагнацію. Пропрацювання проблеми із спеціалістом часто призводить до висновку, що жінка не має цілісного уявлення про себе, свої сильні сторони, бажання, недоліки – не розуміється на власній Я-концепції. Окреслені положення зумовлюють актуальність дослідження, оскільки я-концепція розглядається як індикатор психологічних особливостей, які характеризують повноцінно функціонуючу особистість. Сукупність окреслених наукових питань обумовила вибір теми дисертаційної роботи, постановку мети, визначення її предмета й об’єкта, а також структуру дослідження. Ключові слова: Я-концепція особистості, особистісні чинники зміни Я-концепції жінок, адаптація особистості, особистісний потенціал, особистісні властивості, соціальне схвалення, ставлення до себе та до змін, самореалізація, самооцінка самореалізованості, саморозвиток, конструктивні/деструктивні зміни.
The important problem in modern psychology is the study of the peculiarities of ensuring the full psychological functioning of a person. The phenomenon of the self-concept of personality is comprehensively studied in the world psychological science. The self-concept of a person affects all spheres of human life, especially women as a more vulnerable category of the population. A common trend is that they have difficulties with subjective assessment of personal fulfillment as a result of important events in their lives (maternity leave, serious illness, etc.). In addition, in most cases, they struggle to identify the reasons for their stagnation.. Working through the problem with a specialist often leads to the conclusion that a woman doesn`t have a holistic view of herself, her strengths, desires, and shortcomings; she doesn`t understand her own self-concept. The above provisions determine the relevance of the study since the self-concept is considered as an indicator of psychological peculiarities that characterize a fully functioning personality. The dissertation’s topic, aim statement, subject and object definitions, and study format were all decided by the entirety of the scientific issues that were addressed. Key words: self-concept, personal factors of change in women's self-concept, personal adaptation, personal potential, personal properties, social approval, attitude towards oneself and towards changes, self-realization, self-esteem of selfrealization, self-development, constructive/destructive changes.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Клімаш Т. П. Особистісні чинники зміни Я-концепції жінок : дис. … д-ра філософії : 053 Психологія / Клімаш Тамара Петрівна. - Київ, 2023. - 308 с.
Зібрання