Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика

Дата
2017
Автори
Кодинець Анатолій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено актуальним теоретичним і практичним проблемам цивільно-правового регулювання зобов’язальних інформаційних відносин. Досліджено теоретичні аспекти поняття «інформація», ознаки інформації як об’єкта цивільного права, методологічні засади розвитку цивілістичної доктрини щодо охорони прав на результати інтелектуальної діяльності. Особливу увагу приділено проблемам правової природи, системи та структури зобов’язальних інформаційних відносин, розглянуто особливості цивільно-правової регламентації договорів у сфері інформаційних відносин, викладено специфіку захисту прав та законних інтересів учасників інформаційних відносин у цивільному праві. Надається визначення категорії «інформаційне зобов’язання» як цивільного правовідношення, в якому одна сторона (кредитор) має право вимагати від іншої сторони (боржника) надання чи передання майнових прав на інформацію або утримання від вчинення дій щодо надання чи передання таких прав іншим особам, а боржник зобов’язаний виконати вимоги кредитора. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій щодо праворозуміння, вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування. Ключові слова: інформація, інформаційне зобов’язання, інформаційні цивільні правовідносини, права на інформацію, ліцензія, ліцензійний договір, інтелектуальна власність, результат інтелектуальної діяльності, цивільно-правові способи захисту прав на інформацію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кодинець А. О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин : методологія, теорія, практика : автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кодинець Анатолій Олександрович. - Київ, 2017. - 34 с.
Зібрання