Крайні праві політичні партії в країнах Європи: ідеологічний та електоральний вимір

Дата
2017
Автори
Гримська Марта Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є першою у вітчизняній політології науковою роботою, де здійснено комплексне вивчення крайніх правих політичних партій у країнах Європи, у тому числі і в Україні. Сформульовано такі результати, що характеризуються науковою новизною, розкривають базову концепцію дисертації і винесені на захист: - уточнено та доповнено термінологію, яку використовують для характеристики політичних партій зазначеного спрямування. На основі узагальнення різних підходів виокремлено кілька термінів, які найчастіше застосовують для їх позначення – «неофашистські», «нові праві», «антиіммігрантські», «популістські», «крайні праві» та «радикальні праві». Кожен із них детально проаналізовано з урахуванням специфіки українського політологічного дискурсу та доведено, що оптимальним терміном є «крайні праві політичні партії», оскільки він дозволяє одночасно показати розміщення даної групи політичних партій у партійно-політичному спектрі країни і представити сутність їх ідеології; - набуло подальшого розвитку положення про два основні етапи становлення крайніх правих політичних партій. Зазначено, що історія крайніх правих політичних партій складається з двох періодів – від завершення Другої світової війни і до 80-х рр. ХХ ст., з 80-х рр. ХХ ст. і донині. Розкрито специфіку кожного з цих етапів, перший з яких відзначався електоральною маргіналізацією та ідеологічним пошуком крайніх правих, а другий – виникненням нових крайніх правих політичних партій, позбавлених асоціацій із так званим «історичним фашизмом», а також трансформацією та оновленням існуючих, що перетворило дані політичні сили у віддані основним цінностям крайньої правої ідеології та спроможні здійснити електоральний прорив і закріпитись у партійно-політичних системах своїх країн; - уперше узагальнено й охарактеризовано головні причини, що сприяли зростанню електоральної привабливості крайніх правих політичних партій. Виокремлено дві групи таких причин. До першої належать чинники, пов’язані з реаліями постіндустріального суспільства і появою нових викликів, що потребували радикально нових відповідей – імміграції, глобалізації, мультикультуралізму. Відзначено, що для зростання рівня підтримки важливим є не лише негативний вплив цих явищ і процесів у тій чи іншій державі, а й сприйняття зазначених суспільно-політичних феноменів як загрози. Друга група охоплює інституційні чинники, серед яких – тип виборчої системи, інші правила виборів, наявність сильного лідера, розвиненої організаційної структури, достатнього фінансування для ведення діяльності тощо; - уперше у вітчизняній науці комплексно представлено ідеологію крайніх правих політичних партій. Висвітлено процес її становлення від так званого історичного фашизму, що був підґрунтям для функціонування перших крайніх правих політичних партій, до сучасного вигляду. Розкрито зміст понять «нативізм», «авторитаризм» і «популізм» як основних характеристик ідеології політичних партій зазначеної групи. Охарактеризовано антисистемність крайніх правих, їхню схильність до виокремлення основних «ворогів», які є джерелом суспільно-політичних проблем, серед яких найбільше уваги приділено іммігрантам та національним меншинам, «шовінізму у сфері соціальної політики», євроскептицизму тощо; - уперше у вітчизняній політології представлено практичний вияв ідеології крайніх правих політичних партій у їх програмних та передвиборчих документах. Проаналізовано програми крайніх правих Німеччини, Австрії, Франції, Швеції та Угорщини і виокремлено основні проблеми, які вимагають найбільшої уваги – необхідність якнайширшого впровадження інструментів прямої демократії задля повернення влади народу, гарантування безпеки держави через поліпшення системи охорони правопорядку і запровадження нульової толерантності до злочинності, обмеження темпів міграції та позбавлення мігрантів і біженців будь-яких соціальних прав, припинення подальшої європейської інтеграції та перетворення Європейського Союзу в об’єднання рівноправних суверенних країн і тощо.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Гримська М. І. Крайні праві політичні партії в країнах Європи: ідеологічний та електоральний вимір : дис. ...д-ра. політ. наук : 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Гримська Марта Ігорівна. – Київ, 2017, - 418 с.
Зібрання