Методологічні засади забезпечення ефективності управління розвитком територій в умовах глобальних трансформацій

Дата
2022
Автори
Колтун Вікторія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розділ присвячено сучасній методологічній парадигмі управління територіальним розвитком у період глобальних суспільних трансформацій. Предметом дослідження є методологічні засади забезпечення ефективності управління розвитком територій в умовах глобальних трансформацій. Методологія дослідження ґрунтується на базових принципах теорії систем, парадигмі комплементарності та комплексі класичних методів дослідження у сфері публічного управління та адміністрування: методів діалектики, які дають змогу виявити динаміку процесів, що відбуваються в управлінні територіями; системного аналізу, за допомогою якого ми постійно розглядаємо явища в сукупності соціально-економічних відносин; функціонального аналізу - для з’ясування глибинних закономірностей функціонування сукупності повноважень; історичного – для систематизації циклічних підходів до оптимізації функціонування системи органів державного управління; логічного – з метою обґрунтування понятійно-категорійного апарату щодо розширення підходів до стратегічного планування розвитку територій; порівняльного аналізу – для формування взаємодоповнювальних систем управління на місцевому рівні тощо. Метою дослідження є розробка цілісного методологічного комплексу, здатного підвищити ефективність управління розвитком територій в умовах глобальних трансформацій. Висновок. У результаті проведеного дослідження встановлено доцільність використання запропонованого комплексу методичних підходів, який включає, зокрема, парадигми комплементарності та комплексної екзогенної циклічності, для розробки підходів до оптимізації діяльності окремих органів публічного управління, а також обґрунтовано трансформацію цілісної системи управління територіями в Україні. Перспективи подальших наукових розробок пов’язані з визначенням когнітивного ресурсу часової парадигми комплементарності для забезпечення процесів відновлення територій України у повоєнний період.
The chapter is dedicated to the modern methodological paradigm of territorial development management in the period of global social transformations. The subject of the study is the methodological principles of ensuring the effectiveness of managing the development of territories in the conditions of global transformations. The methodology of this study is based on the basic principles of systems theory, the paradigm of complementarity, and a set of classical methods applied to research in the field of public management and administration: methods of dialectics, which make it possible to reveal the dynamics of processes taking place in territorial management; systemic analysis, with the help of which we constantly consider phenomena in the aggregate of socio-economic relations; functional analysis - to clarify the deep patterns of the functioning of the set of powers; historical – for the systematization of cyclical approaches to optimizing the functioning of the system of public administration bodies; logic - for the purpose of substantiating the conceptual and categorical apparatus regarding the expansion of approaches to strategic planning of territorial development; comparative analysis - for the formation of complementary management systems at the local level, etc. The purpose of this study is to develop a comprehensive methodological complex capable of increasing the effectiveness of management of the development of territories in the conditions of global transformations. Conclusion: as a result of the conducted research, the expediency of using the proposed complex of methodological approaches, which includes, in particular, the paradigms of complementarity and complex exogenous cyclicity, for the development of approaches to optimizing the activities of individual local self-government bodies, as well as the transformation of the integral system of territorial management in Ukraine, is substantiated. The prospects of further scientific developments are related to the definition of the cognitive resource of the temporal paradigm of complementarity to ensure the processes of restoration of the territories of Ukraine in the postwar period.
Розділ 2.3. колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Колтун В. Методологічні засади забезпечення ефективності управління розвитком територій в умовах глобальних трансформацій / Вікторія Колтун // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 257-304.