Правове регулювання праці виборних працівників

Дата
2022
Автори
Васильєва Вікторія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації встановлено історичні передумови виникнення і розвиток поняття посадової особи. Виділено поняття «посадова особа» під якою найбільш вдало розуміти – працівника, професійного управлінця, який строково, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснює функції керівника (підприємства, установи, організації або окремих їх підрозділів), управлінські, контрольні функції на основі трудового договору (контракту), що створює можливість спричинювати виникнення правових наслідків для інших працівників, шляхом прийняття рішень та здійснення владних дій. Ознаки обраного працівника: 1) робота пов’язана із взаємовідносинами та реалізацією інтересів суспільства; 2) у більшості працівників є наявність владних повноважень; 3) відсутність нормування праці. Встановлено, що особливостями працівників «подібних» найманим є те, що: 1) їх трудова функція направлена на забезпечення та досягнення користі для усього суспільства і держави, а не роботодавця чи власного інтересу, тобто в позитивному результаті його праці зацікавлений не орган, з яким він вступив у трудові відносини, а держава і суспільство, у цілому; 2) наявність адміністративно-правового статусу, що означає, що їх трудова функція за своєю природою має державно-владний характер. Наголошено, що працю виборних працівників слід визначати як особливий вид трудової діяльності, передусім це пов’язане з, специфікою умов трудового договору, укладеного із таким працівником, що регулюється як загальними нормами законодавства про працю, так і визначатися нормами спеціального законодавства. Дослідження правового регулювання робочого часу і часу відпочинку виборних працівників дало можливість дійти висновку, що цей аспект їх праці неефективно врегульований. Так, загалом на виборних працівників поширюються норми загального трудового законодавства, а подекуди акти, якими закріплюється правовий статус тих чи інших виборних працівників, містять фрагментарні положення щодо досліджуваного кола питань. Норми, які стосуються окремого аспекту досліджуваної сфери, нерідко відображаються у численних нормативно-правових актах, що ускладнює їх пошук, а отже, і правозастосування. деякі із них вже морально застарілі, дублюють одна одну тощо.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Васильєва В. В. Правове регулювання праці виборних працівників : дис. ...д-ра філос. наук : 081 – право / Васильєва Вікторія Валеріївна. - Київ, 2022. – 230 с.
Зібрання