Екстерналізація міжнародного виробництва в агрохарчовій індустрії

Дата
2023
Автори
Гейко Олександр Леонідович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаціййній роботі узагальнено та поглиблено теоретико-концептуальні підходи до аналізу екстерналізаційних процесів в агрохарчовій індустрії. Здійснено аналіз сучасного стану участі України в глобальних ланцюгах створення вартості та залученість аграрних екстернальних партнерів у виробничих ланцюгах вітчизняних та іноземних БНП. На основі систематизації та критичного аналізу ранніх досліджень екстерналізаційних процесів, які представлені таких відомих вчених-економістів: теорія ГЛСВ, де T. Sturgeon та J. Humphrey аналізують типи взаємозв’язків між партнерами і сутність контролю при екстерналізації; піздній варіанти еклектичної теорії, де Dj. Danning засвідчує важливість екстерналізації та намагається дослідити даний процес через модель OLI; теорія «народжені глобальними» та «нові міжнародні підприємства», дані теорії вказують на екстерналізацію, як на нову ознаку БНП та аналізують причини і наслідки даного явища; теорія нової економічної географії A. Rugman показує, як у кластерах інвестицій БНП співпрацюють із субконтракторами і партнерами; мережева теорія та теорія флагманських БНП за A. Rugman, де аналізують екстерналізацію з позицій стратегічного менеджменту тобто управлінням мережею аутсорсерів або партнерів. Зроблено висновок щодо збагачення і поглиблення теоретичних уявлень про теорії екстерналізації. Було систематизовано усі отримані напрацювання щодо екстернальних процесів та виокремлено їх типи, які було представлено та досліджено в роботі. Обґрунтовано та систематизовано типи екстернальних партнерств та рівні взаємозвязків між компанією та екстернальним партнером. Розглянуто досвід провідних агрохарчових БНП США та екстернальний зв'язок з субконтрактними фермерськими господарствами. Проаналізовано діяльність компаній Cargill та Tyson Foods, які успішно користуються послугами субконтракторів та отримують ряд економічних привилегій від такої діяльності. Вони створюють умови для фермерських субконтракторів в контексті фінансової та технологічної підтримки та встановлюють норми якості на сировинну продукцію, отримуючи потрібний товар в умовлені терміни. Субконтрактори отримують від такої діяльності додаткове фінансування, підвищення кваліфікації та більшу маржу від виробництва сировинної продукції. Проаналізовано сучасний стан відносин між вітчизняними та міжнародними БНП з естернальними агровиробниками на території України, взаємозв’язок БНП Nestle та Danon з місцевими аутсорсерами та шлях їх взаємоспівпраці. Компанії впроводили на території України свій міжнародний досвід співпраці з екстернальними партнерами агрохарчової галузі, створивши ряд програм підтримки та розвитку господарств до рівня відповідності якості затребуваних компанією та впровадили екологічний аспект виробництва, який є одним із стратегічних видів діяльності міжнародних компаній. Вітчизняні компанії Kernel та Nibulon такой впроваджують програми підтримки задля залучення до своєї діяльності все більшої кількості екстернальних партнерів, оскільки вони формують більшу частину еспортного портфелю зернової продукції. Запропоновано сприяння розвитку та розширення переробної галузі України завдяки ряду стратегічних переваг, які має країна: велика кількість кваліфікованих виробників в сфері екстернальних фермерських господарств, географічне розташування, широка мережа логістичних сполучень, досвід провідних БНП у партнерських відносинах з локальними аутсорсерами, досвід Туреччини, як лідера у переробній галузі, який користується українською сировинною продукцією. Визначено конкурентоспроможність сільськогосподарськоїї продукціїї Україїни на світовому аграрному ринку в умовах міжнародної конкуренції. Запропоновано перехід від сировинного виробника до виробника створення доданої вартості. Розроблено структурно-логічну схему заходу щодо створення потужностей створення доданої вартості на прикладі перербки пшениці та подальшого еспорту борошна на основі ряду стратегічних переваг країни та участі в глобальному ланцюгу створення вартості даної продукції. Визначено затребованість сільськогосподарських екстернальних партнерів Україїни як вітчизнаними БНП так і міжнародними. Ключові слова: екстерналізація, агрохарчова індустрія, аграрний ринок, багатонаціональні підприємства, міжнародне виробництво, глобальні ланцюги створення вартості, глобальні ланцюги поставок, прямі іноземні інвестиції, ринки, що формуються, міжнародне портфельне інвестування, створення доданої вартості, транзакційні витрати, інновації, міжнародне фінансування, сільськогосподарські підприємства.
The dissertation summarizes and deepens the theoretical and conceptual approaches to the analysis of externalization processes in the agro-food industry. An analysis of the current state of Ukraine's participation in global value chains and the involvement of agricultural external partners in the production chains of domestic and foreign MNEs (multinational enterprises) was carried out. Based on the systematic categorization and critical analysis of early studies concerning externalization processes, as expounded by notable economists, several theories come to the forefront: the Global Value Chains theory, wherein T. Sturgeon and J. Humphrey dissect the various partner relationships and the pivotal control dynamics during externalization; subsequent iterations of the eclectic theory, as explored by Dj. Danning, underscore the significance of externalization and endeavor to unravel this process through the Model OLI; the 'born global' and 'new international enterprises' theories accentuate externalization as a fresh hallmark of MNEs and scrutinize the causes and consequences of this phenomenon; A. Rugman's theory of new economic geography illustrates how MNEs collaborate with subcontractors and partners within investment clusters; network theory and A. Rugman's flagship MNE theory, in which outsourcing is scrutinized from the perspective of strategic management, encompassing the administration of a network of outsourcers or partners. A conclusion was drawn concerning the enrichment and deepening of theoretical insights into externalization theories. All the gathered studies on external processes were methodically organized, and their distinct categories, as presented and studied within this work, were delineated. The types of external partnerships and the level of relationships between the company and the external partner are substantiated and systematized. The experience of the leading agri-food MNEs of the USA and their external communication with subcontracted farms are considered. The companies Cargill and Tyson Foods successfully utilize the services of subcontractors and derive numerous economic benefits from such activities. They create favorable conditions for farm subcontractors, offering financial and technological support, and establish quality standards for raw products, thereby obtaining the desired output within the stipulated timeframe. Subcontractors, in turn, gain additional financing, opportunities for professional development, and a higher margin from the production of raw materials. The current state of relations between domestic and international MNEs and foreign agricultural producers within the territory of Ukraine is analyzed. The relationship between MNEs Nestlé and Danone with local outsourcers and their methods of mutual cooperation are examined. These companies have brought their international experience of collaborating with external partners in the agri-food industry to Ukraine, establishing several programs to support and enhance farms to meet the company's required quality standards. Additionally, they have implemented ecological aspects of production, aligning with the strategic initiatives of these international corporations. Domestic companies Kernel and Nibulon are also actively implementing support programs to attract an increasing number of external partners to their operations, as these partners constitute a significant portion of their export portfolio of grain products. It is proposed to promote the development and expansion of Ukraine's processing industry due to several strategic advantages. Ukraine possesses a large number of qualified producers in the field of external farms, a favorable geographical location, a wide network of logistics connections, the experience of leading MNEs in partnership relations with local outsourcers, and the expertise of Turkey as a processing industry leader that utilizes Ukrainian raw materials. The competitiveness of Ukraine's agricultural products in the global agricultural market amid international competition has been assessed. A shift from being a raw material producer to generating added value is recommended. A structured and logical plan has been devised for establishing value-added creation capabilities. This is demonstrated through the wheat processing and subsequent flour export example, leveraging the country's strategic advantages and participation in the global value chain for this product. The demand for agricultural external partners of Ukraine, both domestic and international, was determined. Key words: outsourcing, agri-food industry, agricultural market, multinational enterprises, international production, global value chains, global supply chains, foreign direct investment, emerging markets, international portfolio investment, value added, transaction costs, innovations, international financing, agricultural enterprises.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Гейко О. Л. Екстерналізація міжнародного виробництва в агрохарчовій індустрії : дис. … д-ра філософії : 292 Міжнародні економічні відносин / Гейко Олександр Леонідович. - Київ, 2023. - 248 с.
Зібрання