Аналіз сучасних баз даних як зручного інструменту для пошуку інформації про біологічну активність хімічних сполук

Дата
2023
Автори
Кирсанов Андрій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи було проаналізовано доступні академічні, комерційні та ресурси провідних постачальників на якість і доступність даних про основні характеристики, біологічну активність і терапевтичну дію хімічних сполук. Для аналізу було використано метод опитування за допомогою анкетування 28 людей, серед яких були студенти бакалаври, магістри та аспіранти хімічних спеціальностей. Серед розроблених критеріїв для анкетування було приділено особливу увагу зручності пошуку, а також повноцінності опису біологічної активності. Отримані дані було проаналізовано статистичними методами, підраховано частоти критеріїв і виявлено основні ключові патерни анотацій біоданих сполук і мішеней у досліджуваних базах даних. Знайдено, що для ефективного пошуку інформації необхідно наразі користуватись декількома ресурсами одночасно, що не є ефективним і економічно доцільним. Виявлено необхідність створення сучасної бази даних яка відповідала б основним вимогам провідних фахівців у галузях хімії, біології та фармакології. Ключові слова: бази даних, опитування, біохімічні дані, медико-хімічні дані.
During the work, the available academic, commercial and resources of leading suppliers were analyzed for the quality and availability of data on the main characteristics, biological activity and therapeutic effect of chemical compounds. The survey method was used for the analysis, with the help of a questionnaire of 28 people, among whom there were bachelor's, master's and postgraduate students of chemical specialties. Among the developed criteria for the questionnaire, special attention was paid to ease of search, as well as to the completeness of the description of biological activity. The obtained data were analyzed by statistical methods, the frequencies of criteria were calculated and the main key patterns of annotations of biodata of compounds and targets in the studied databases were identified. It was found that for the effective search of information it is necessary to use several resources at the same time, which is not efficient and economically feasible. The need to create a modern database that would meet the basic requirements of leading specialists in the fields of chemistry, biology and pharmacology was revealed. Keywords: databases, crowd review, biochemical data, medicinal chemistry data.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Кирсанов А. В. Аналіз сучасних баз даних як зручного інструменту для пошуку інформації про біологічну активність хімічних сполук : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Кирсанов Андрій Володимирович. - Київ, 2023. - 49 с.