Синтез нових метакрилатів на основі 6-фенілхіноліну та їх вплив на термодеструкцію полістиролу

Дата
2023
Автори
Тимошик Антон Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська робота присвячена синтезу нових метакрилатів на основі 6-фенілхіноліну та їх вплив на термодеструкцію полістиролу. В роботі ацилюванням 3- та 4-гідроксифенілхінолінів хлорангідридом метакрилової кислоти синтезовано 11 нових хінолін-6-іл-фенілметилакрилатів для створення полімерів спеціального призначення. Будову синтезованих сполук доведено спектральними методами. Досліджено дію нових мономерів на деструкцію полістиролу. Встановлено, що досліджені додатки при ковалентному введенні в полістирол слабо інгібують процес його деструкції, а додатки, що містять нітрогрупу – навіть сприяють його прискореній деструкції. Ключові слова: гідроксифенілхіноліни, термостабілізація полістиролу,метакрилові мономери, хінолінвмісні мономери та полімери, деструкція полістиролу.
The master's thesis is devoted to the synthesis of new methacrylates based on 6-phenylquinoline and their influence on thermal destruction of polystyrene. In this work for the creation of polymers of special purpose 6 new quinolin-6-yl-phenylmethylacrylates by acylation of 3- and 4-hydroxyphenylquinolines with methacrylic acid chloroanhydride were synthesized. The structure of the synthesized compounds was proved by spectral methods. The effect of new monomers as dopands on the destruction of polystyrene was investigated. It was found that the investigated additives at covalent introduction into polystyrene weakly inhibit the process of its destruction, and additives containing nitro group - even contribute to its accelerated destruction. Keywords: hydroxyphenylquinolines, polystyrene thermal stabilization, methacrylic monomers, quinolin-containing monomers and polymers, polystyrene destruction.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Тимошик А. А. Синтез нових метакрилатів на основі 6-фенілхіноліну та їх вплив на термодеструкцію полістиролу : кваліфікаційна робота ... магістр : 102 Хімія / Тимошик Антон Андрійович. - Київ, 2023. - 41 с.