Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація

Дата
2017
Автори
Война Марина Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації, основними методами, використаними для досягнення поставленої мети, є: порівняльно-історичний, який дає змогу простежити парадигму поглядів на митця та творчий акт, засвоєння та застосування психоаналітичних ідей у китайських літературознавчих студіях, охарактеризувати особливості зародження, розвитку та становлення авангардної прози у Китаї; психобіографічний, що дозволяє вивчити та проаналізувати психічні зрушення у свідомості Цань Сюе, як результат індивідуальних переживань, культурно-історичних та соціально-політичних факторів, які вплинули на формування її унікальної художньої манери; наратологічний – для осмислення авторської майстерності на рівні особливостей ведення оповіді, фабульної та сюжетно-композиційної особливостей; поетологічний, ужитий для аналізу різних аспектів поетики твору, зокрема часу, простору, художньої мови; формальний, зумовлений аналізом формальних ознак авангардних творів; структурний, який уможливлює віднесення низки творів та їх образів до певної категорії або групи; архетипний, покликаний виявити та проаналізувати функціонування у творах архетипних форм; герменевтичний, що дозволяє цілісно сприймати текст. Мета дослідження передбачає розв’язання комплексу завдань: - розглянути художню творчість як вид психічної діяльності людини крізь призму психоаналітичних теорій особистості; - дослідити етапи та масштабність засвоєння теорій психоаналізу в Китаї; - простежити зародження та розвиток авангаризму в китайській літературі, його естетичні та формальні особливості, зв’язок із психоаналітичними теоріями особистості; - осмислити драматичну долю Цань Сюе – визначити основні форманти її жіночого світогляду та художнього бачення з урахуванням впливу звичаєвих та культурних факторів, соціальних потрясінь часів «культурної революції» та «руху проти правих»; - визначити особливості та основні прийоми моделювання художньої дійсності; - диференціювати образний світ художніх творів Цань Сюе щодо його здатності виражати колективні та індивідуальні домінанти світовідчуття; - виявити та проаналізувати низку архетипів, що виявляють себе у художній тканині текстів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Война М. О. Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація: дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 – література зарубіжних країн / Война Марина Олексіївна. – Київ, 2017. – 246 с.
Зібрання