Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV- початку XVIII століть

Дата
2016
Автори
Юрченко Оксана Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено аналіз історіографічного доробку вітчизняних дослідників у галузі християнської нумерології як концепту системи думання доби середньовіччя та раньомодерного часу. Виявлено особливості, які включають суспільну значимість символіки чисел, що підтверджується широким колом зарубіжних студій та розвідок. Нині в українській історіографії відсутні комплексні ґрунтовні праці, присвячені проблемам нумерології. Джерельна база дисертаційного дослідження представлена наративними пам’ятками білорусько-литовського, регіонального українського, козацького літописання та зразками думового козацького епосу, які дозволяють розкрити специфіку та семантичні зрізи нумерологічних данних. Використання загалом достатнього для дослідження джерельного матеріалу ускладнюється його нерівномірним розподілом по періодам та тематичним блокам; Розглянуто особливості становлення та еволюції числового символізму, його витоки та ґенезу, починаючи з періоду становлення лічби. Виявлено, що літописи білорусько-литовського циклу не вивчалися з точки зору аналізу числового символізму. Репрезентуючи свій час, вони відображали систему мислення населення українських земель у складі ВКЛ. У літописах простежено кілька варіацій числової інформації. Основний масив складають числа з конкретно-історичним значенням, що є закономірним для літописних джерел. Також відзначаємо ставлення православного соціуму українських земель зазначеного періоду до дат як точного хроносу. Встановлено, що в українських регіональних літописах наявна велика кількість сюжетів про природні дива, знамення та катаклізми. Ці явища асоціювалися в свідомості тогочасного соціуму з виявом Божого гніву чи попередження. Виявлено зрізи числового символізму літописів козацького циклу, які містять обмежену варіативність символіка-семантичних контекстів з огляду на зміну векторів та акцентів суспільно-політичних реалій та специфіку самого джерела. Перед авторами літописів стояло завдання зафіксувати і подати первинне аналітичне осмислення подій другої половини XVII- початку XVIII століть. Простежено на основі аналізу нумерологічного матеріалу поширення пріоритетних семантичних конструкцій числової символіки, ступінь їх повторюваності та вплив на загальну структуру джерел.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Юрченко О. О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV- початку XVIII століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01- Історія України / Юрченко Оксана Олександрівна. - Київ, 2016. – 267 с.
Зібрання