Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив

Дата
2018
Автори
Сербін Олег
Ситницький Максим
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті представлено розвиток наукової думки крізь призму аналізу праць авторитетних учених світового рівня стосовно підходів до оцінювання стратегії розвитку бібліотек університетів дослідницького типу. Здійснено порівняльну характеристику традиційної наукової бібліотеки та сучасної наукової бібліотеки з виокремленням відмінностей, що контрастують і, як наслідок, уповільнюють хід стратегічного розвитку. Визначено та систематизовано критерії, за якими має оцінюватися наукова бібліотека дослідницького університету. Авторами запропоновано підхід на основі застосування методу SPACE для здійснення оцінювання стратегії розвитку Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка та надано стратегічні рекомендації щодо її подальшого реформування.
The article presents the development of scientific thought through the prism of an analysis of the works by authoritative scientists of the world level concerning approaches to evaluation of the strategy of development of libraries of universities of research type. The comparison method was applied to allocate the differences between the traditional academic library and a modern academic library as the contrasts that slow down the course of strategic development. The article defines and systematizes the criteria, according to which an academic library of a research university be evaluated. The authors have proposed an approach on the basis of applying the method of SPACE analysis in order to provide evaluation of strategy for development of Mykhaylo Maksymovych Academic Library of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, the strategic recommendations for the further reforming have been suggested.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Сербін О. О. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив / О. О. Сербін, М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. – Харків, 2018. – № 1. – С. 117–127.