Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду

Дата
2018
Автори
Сербін Олег
Ситницький Максим
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The key directions for the long-term development of scientific libraries of research universities in Ukraine are determined to improve their strategic management system on the way toward entry into the European competitive environment. The scientific ideas, practice and legislative bases in the field of the development of scientific libraries in the European Union are highlighted. There carried out comparative characteristic of the traditional library and the modern one with the purpose of revealing distinctions of their functioning and development. The content of the seventeen main contrasts that distinguish these libraries is identified and described. On the basis of the analysis of the European experience, there identified and characterized twelve key directions for the further strategic development of Ukraine’s scientific libraries, which are in the improvement of digital content; library space; systems of automation of service processes; observance of copyrights; commercialization of library services; international exchange of the library information; depository of master works; updating of equipment; a consolidated system for detecting plagiarism; introduction of new related services; alternative financing systems; systems for staff development. The results of this study will be useful for leaders of research universities and their scientific libraries, as well as scientists and practitioners in the field of strategic management of development of research universities.
Визначено ключові напрями перспективного розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України для вдосконалення їх системи стратегічного управління на шляху до входження у європейське конкурентне середовище. Висвітлено наукову думку, практику та законодавчі підстави у сфері розвитку наукових бібліотек у Європейському Союзі. Здійснено порівняльну характеристику традиційної бібліотеки та сучасної з метою виявлення відмінностей їх функціонування та розвитку. Ідентифіковано й описано зміст сімнадцяти основних контрастів, що розрізнюють ці наукові бібліотеки. На основі проведеного аналізу європейського досвіду визначено й охарактеризовано дванадцять ключових напрямів подальшого стратегічного розвитку наукових бібліотек України, що полягають у вдосконаленні: цифрового наповнення; бібліотечного простору; системи автоматизації процесів обслуговування; дотримання авторських прав; комерціалізації бібліотечних послуг; міжнародного обміну бібліотечною інформацією; депозитарію магістерських праць; осучаснення обладнання; консолідованої системи антіплагіату; впровадження нових суміжних послуг; системи альтернативного фінансування; системи підвищення кваліфікації персоналу. Результати цього дослідження будуть корисними для керівників дослідницьких університетів та їх наукових бібліотек, а також науковцям і практикам у сфері стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
02 Культура і мистецтво , 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бібліографічний опис
Сербін О. О. Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду / О. О. Сербін, М. В. Ситницький // Проблеми Економіки. – Харків, 2018 – № 1(35). – С. 115-121.