Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України

Дата
2016
Автори
Осецька Діана Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації теоретично узагальнено й запропоновано розв’язання нової наукової проблеми щодо формування теорії стійкості державних фінансів та її реалізації у фіскальній політиці держави. На основі дослідження еволюції теоретичних поглядів на сутність поняття «стійкість державних фінансів», а також використання наукових принципів і методів оцінювання стійкості фінансової системи висвітлено напрями та цілі фіскальної політики у фінансовій сфері на різних етапах розвитку світової економіки, що дозволяє розглядати стійкість державних фінансів як комплексне поняття, що включає в себе структурні елементи, які мають бути враховані в різних країнах при виконанні ними ключових економічних функцій, а саме: сприяти ефективному розподілу і перерозподілу грошових коштів, оцінки ризиків і управління ними, проведення платежів та позитивно впливати на реальний та інші сектори економіки, протистояти зовнішнім шокам. Здійснено теоретизацію феномена фіскального простору моделювання стійкості державних фінансів, який відображає набір правил, процедур та інститутів, що довели свою ефективність у зарубіжній практиці. Мета розширення фіскального простору – досягнення повної стабілізації обсягів державного боргу, оскільки погіршення макроекономічних показників і накопичення навантаження на державний бюджет може стати фактором дестабілізації фіскального простору. Основними внутрішніми загрозами стійкості державних фінансів є дисбаланси фіскального простору, формування яких спричинене бюджетними видатками, зростанням боргового тягаря, проблемами міжбюджетних відносин, низьким рівнем фіскальної дисципліни. З метою забезпечення стійкості державних фінансів доцільним для України є проведення послідовної фіскальної політики з урахуванням надбань інституційного, еволюційного та синергетичного підходів, а також новітніх фінансових теорій стійкості економіки. Провідним напрямом фіскальної політики повинно стати зміцнення її жорсткості, спрямованої на збалансування дохідної та витратної частин бюджету. Заходи фіскальної політики в середньостроковому періоді, спрямовані на зменшення витрат, вважаються більш ефективним механізмом порівняно з моделлю, яка передбачає реформування системи оподаткування. Важливого значення набувають розроблення та застосування заходів з активізації інституційних реформ, формування виваженої системи стійких фіскальних правил, спрямованих на нейтралізацію фіскальних ризиків.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Осецька Д. В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Осецька Діана Валеріївна. - Київ, 2016. – 252 с.
Зібрання