Організація оцінювання якості діяльності регіональних органів представницької влади в Україні

Дата
2023
Автори
Паладійчук Сергій Богданович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено актуальне науково-прикладне завдання, що полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні організації оцінювання якості діяльності регіональних органів представницької влади в Україні та наданні пропозицій із її вдосконалення на підставі аналізу сучасного стану управління якістю, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду їх діяльності. Відповідно до поставлених завдань дисертації було проведено теоретичний аналіз наукових джерел щодо вивчення проблематики дослідження з галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; виокремлено основні теоретичні підходи до визначення базових понять дослідження; визначено сучасний стан організації оцінювання якості діяльності регіональних органів представницької влади в Україні та провідних державах заходу за відповідними критеріями; обґрунтовано теоретичні засади організації оцінювання якості їх діяльності на регіональному рівні (районні, обласні ради депутатів); розроблено й аргументовано пропозиції щодо вдосконалення організації оцінювання якості діяльності місцевих рад депутатів ( міських, територіальних) в Україні. Ключові слова: публічне управління, органи представницької влади, регіональні органи представницької влади, органи місцевого самоврядування, представницькі органи влади, ефективність, індекс публічності, територіальна громада, децентралізація влади, якість діяльності, інформаційні технології, оцінка якості.
The dissertation solves an urgent scientific and applied task, which consists in theoretical and methodological substantiation of the organization of quality assessment of regional representative authorities in Ukraine and providing proposals for its improvement based on the analysis of the current state of quality management, generalization of domestic and foreign experience of their activities. In accordance with the tasks of the dissertation, a theoretical analysis of scientific sources was carried out to study the problems of research in the field of knowledge "Public Administration and Management"; the main theoretical approaches to defining the basic concepts of the study were identified; the current state of organization of assessing the quality of activities of representative authorities at the regional level in Ukraine and the leading EU countries according to the relevant criteria was determined; the theoretical foundations of organizing the assessment of the quality of their activities at the regional level were substantiated. Keywords: public administration, representative authorities, representative authorities, regional representative authorities, local self-government bodies, efficiency, publicity index, territorial community, decentralization of power, quality of performance, information technology, quality assessment.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Паладійчук С. Б. Організація оцінювання якості діяльності регіональних органів представницької влади в Україні : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Паладійчук Сергій Богданович. - Київ, 2023. - 213 с.
Зібрання