Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста

Дата
2017
Автори
Ягіяєв Ілля Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено теоретико-емпіричне узагальнення результатів дослідження чинників психологічного благополуччя атеїстів, що дало підстави сформулювати наступні висновки: 1. У сучасній науці психологічне благополуччя розуміється як переживання постійної, повної та обґрунтованої задоволеності особистості власним життям. Напрацьовано чималу кількість даних про існуючі відмінності психологічного благополуччя залежно від релігійних переконань. Разом з тим, відомостей про його чинники та змістову специфіку в атеїстів украй мало. З огляду на це, в дисертаційній роботі запропоновано теоретичну модель суб’єктивних чинників психологічного благополуччя атеїстів, яка містить: конгруентність особистих цінностей та цінностей, що властиві групі; соціальну залученість та підтримку з боку спільноти; почуття соціальної та екзистенційної безпеки; впевненість в істинності власних переконань; цілі та смисл життя. 2. На психологічне благополуччя осіб з атеїстичними переконаннями впливають такі чинники, як: конгруентність цінностей, соціальна підтримка, цілі та смисл життя. Особи з релігійними переконаннями, порівняно з атеїстами та індиферентними щодо релігії особами, відрізняються вищими показниками позитивних стосунків, управління середовищем, цілей в житті, самоприйняття, задоволеності життям. Рівень автономії атеїстів є вищим порівняно з показниками інших груп. Атеїстам властивий негативний зв’язок наявності смислу та автономії. Втім, майже всі відмінності атеїстів від інших груп стосуються групи індиферентних щодо релігії осіб. Це означає якісну відмінність атеїстів від інших людей зі світськими переконаннями. Психологічне благополуччя атеїстів пов’язане зі зв’язаністю з людьми більшою мірою, ніж у представників інших досліджуваних груп. 3. Виокремлено ціннісні профілі, що відрізняються між собою за зв’язками з психологічним благополуччям у атеїстів, релігійних та індиферентних щодо релігії осіб. Атеїсти більшою мірою цінують відкритість змінам, самоствердження, та інші цінності особистісного фокусу, які не пов’язані з психологічним благополуччям. Натомість, релігійні досліджувані тяжіють до цінностей соціального фокусу: збереження та самотрансценденції, які пов’язані з психологічним благополуччям позитивно. Профіль цінностей індиферентних щодо релігії осіб займає проміжну позицію між профілями груп атеїстів та релігійних осіб. Психологічне благополуччя представників різних груп досліджуваних пов’язане з подібністю їх ціннісних профілів з ціннісними профілями груп, до яких вони належать (конгруентність цінностей). Незважаючи на неприйняття атеїстами конформності, група атеїстів має найвищі показники кореляції складових психологічного благополуччя з конгруентністю цінностей. 4. Встановлено, що суб’єктивні цінності атеїстів та релігійних осіб істотно відрізняються, а саме: пріоритетними для атеїстів є цінності грошей, успіху, та, особливо, інтелектуальних занять, тоді як цінності родини та допомоги іншим людям, є другорядними, що відрізняє їх від релігійних. Однак цінності міжособистісних стосунків у атеїстів виявилися позитивно пов’язаними з психологічним благополуччям, гроші – негативно, а пізнання світу – взагалі не пов’язаним. Ключові слова: психологічне благополуччя, суб’єктивне благополуччя, особистість атеїста, релігійність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ягіяєв І. І. Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Ягіяєв Ілля Ігорович. - Київ, 2017. - 260 с.
Зібрання