Поліоксометалат–аніони d-елементів V і VI груп в розчині та в складі солей

Дата
2013
Автори
Розанцев Георгій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробці уніфікованого підходу до вивчення поведінки поліоксометалат-аніонів (ПОМА) d-елементів V та VI груп у розчині та створенню на його основі оптимальних методик синтезу солей із ізополіванадат-, ізополівольфрамат-, ізополіванадатовольфрамат-, декавольфрамолантанідат-, ізополініобат-, ізополініобовольфрамат-аніонами. Методами рН-потенціометрії, електронної та ЯМР 51V спектроскопії досліджено комплексоутворення в розчинах поліоксометалатів, уперше запропоновано моделі, що відтворюють поведінку змішаних ізополі- та гетерополіаніонів, а для індивідуальних ізополіаніонів суттєво скореговано існуючі моделі. Встановлено, що W10O324– існує у водно-ДМФА середовищі при будь-якій концентрації, а у водному тільки при CW>10–2 М; НW7O245– з часом гідролізується до НхW12O40(ОН)2(10–х)–; у лужному середовищі може існувати HV2O85–; НхMnW6–nO19(2+n–х)– утворюється тільки з ІПВА та ІПНА з октаедричною координацією V, Nb, W. Розраховано концентраційні та термодинамічні константи реакцій утворення, стандартні енергії Гіббса утворення ПОМА та стандартні ентропія та ентальпія утворення ІПВА. Враховуючи термодинамічну ймовірність реакцій, запропоновано принципово нові послідовно-паралельні схеми взаємних переходів для всіх ПОМА. Показано, що для збереження складу ПОМА під час синтезу необхідним є використання буферних розчинів. Структурно охарактеризовано 7 нових солей, CIF-файли 4 з яких депоновано в міжнародному банку ICSD Fachinformationszentrum Karlsruhe, Germany та можуть використовуватися як довідниковий матеріал. Ключові слова : стан іонів, моделювання рівноваг, поліоксометалат-аніон, константа утворення, термодинамічні характеристики, синтез, кристалічна структура.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Розанцев Г. М. Поліоксометалат–аніони d-елементів V і VI груп в розчині та в складі солей : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 неорганічна хімія / Розанцев Георгій Михайлович. - Київ, 2013. - 43 с.
Зібрання