Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини

Дата
2017
Автори
Франскевич Дар’я Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено з’ясуванню можливості модуляції цитотоксичної дії цисплатину у низьких дозах на нормальні (еритроцити та тимоцити щура) та лейкемічні L1210 (чутливі та резистентні до цисплатину) клітини за дії представника карбонових наноструктур фулерену С60. У роботі використано стійкі гомогенні водні колоїдні розчини фулерену С60. Фотоактивацію фулерену С60 здійснювали світлодіодною лампою у діапазоні 410 - 700 нм. Встановлено, що преінкубація з фулереном С60 (10-5M) запобігала спричиненому цисплатином (1 та 5 мкг/мл) гемолізу еритроцитів та продукуванню АФК тимоцитами. З використанням флуоресцентно-міченого С60 (С60 – родамін В ізотіоцианат) доведено внутрішньоклітинне накопичення наноструктури у клітинах L1210. За умови фотозбудження акумульованого С60 у видимому діапазоні продемонстровано фототоксичний ефект фулерену С60 як у чутливих, так і у резистентних до цисплатину лейкемічних клітинах L1210. Вперше показано, що за комбінованої дії фотозбудженого С60 та цисплатину (1мкг/мл) цитотоксичний ефект у клітинах обох ліній є вищим, ніж за дії окремих чинників. Показниками пролонгованої токсичної комбінованої дії фотозбудженого С60 та цисплатину є значне зниження життєздатності клітин та їх накопичення у проапоптичній SubG1 фазі. Ранніми біохімічними механізмами токсичної комбінованої дії фотозбудженого С60 та цисплатину є посилення продукування АФК, активація редокс-чутливої кінази р38, значне підвищення [Са2+]i , посилення входу Са2+ за ємнісним механізмом, дисипація мембранного мітохондріального потенціалу. У роботі продемонстровано, що застосування комбінації фотозбудженого фулерену С60 та цисплатину дозволяє підвищити ефективність токсичної дії цитостатика у низькій дозі та відновити чутливість резистентних клітин до його дії внаслідок реалізації позаядерних проапоптичних механізмів токсичної дії препарату. Ключові слова: фулерен С60, резистентність до цисплатину, АФК, кіназа р38, цитозольний Са2+ , мітохондріальний потенціал, тимоцити, еритроцити, клітини L1210.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Франскевич Д. В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Франскевич Дар’я Володимирівна - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання